17. Yüzyılda (XVII) Osmanlı Devleti (Duraklama D.) Testi
Soru 1

XVII. yüzyıldan itibaren bazı kadı ve sancak beyleri, halktan, kanuna aykırı bir biçimde vergi toplamışlardır.

Bu durumun, öncelikle aşağıdakilerden han-gisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'yle İlgili bir gelişme değildir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?

Soru 4

XVII. yüzyıldan itibaren, Osmanlı ülkesinde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:

• Askeri ve ekonomik kurumların bozulması.
• Halktan haksız ve aşırı vergilerin alınması.
• Köylülerin çoğunun toprağını terk etmesi.
• Paradaki altın oranının düşürülmesi.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuç-larından biri değildir?

Soru 5

XVII. yüzyılda,

I. Hotin,
II. Bucaş
III. Zitvatorok

antlaşmalarından hangileri, Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında imzalanmıştır?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda denizaşırı sömürge elde edemeyen Avrupa devletlerinden biridir?

Soru 7

XVII. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nde, aşağıdaki alanlardan hangisinde meydana gelen bozul-ma, devlet ve toplum yapısı üzerinde en az etkili olmuştur?

Soru 8

XVI. yüzyılın sonlarında tımar sistemi bozulmuş, tımarlar hak etmeyen kişilere verilmeye başlanmıştır. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisini engellemiştir?

Soru 9

Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla Doğu Avrupa’dan Orta Asya’ya yayılma imkanı bulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaş yapmamıştır?

Soru 11

İstanbul (Yeniçeri) isyanlarının bazı nedenleri şunlardır:

• Maaşların zamanında ödenmemesi.
• Paradaki altın oranının düşürülmesi.
• Devlet adamları, saray kadınları ve ulemanın yeniçerileri kışkırtmaları.

Bu bilgilere dayanarak;

I. Devletin ekonomik gücü zayıflamıştır,
II. Karışıklıkların çıkmasında çıkar çevrelerinin rolü vardır,
III. Tımarlı asker sayısı artmıştır,
IV. Yeniçeriler bürokrasinin etkisinde kalmıştır,
V. Devletin gelirleri giderlerini karşılamıştır

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Os-manlı ülkesinde siyasal ve ekonomik alanlar-da bozulmaların ortaya çıkmasıyla doğrudan ilgili değildir?