17. Yüzyılda (XVII) Osmanlı Devleti (Duraklama D.) Testi 2
Soru 1

XVll. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde duraklama ve gerileme sürecinin başlama-sında, aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?

Soru 2

Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda Venediklilerle aşağıdaki yerlerden hangisine egemen olmak için savaşmıştır?

Soru 3

XVII. yüzyıl ıslahatlarını zorunlu kılan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Os-manlı Devleti’nde idari, askeri ve mali bozuk-lukların ortaya çıkmasıyla ilgili bir gelişme değildir?

Soru 5

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'yle Lehistan arasındaki İlişkilerin bozulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde gelirlerin azalmasının temel nedenlerinden biri değildir?

Soru 7

Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi'nde “Beşik uleması" denilen bir sınıf ortaya çıkmış. “Ocak devlet İçindir." anlayışı yerini “Devlet ocak içindir." anlayışına bırakmıştır.

Bu durum Osmanlı Devleti'nde,

I. Maliye.
II. Eğitim.
III. Askerlik

alanlarının hangilerinde sorunlar yaşandığını gösterir?

Soru 8

XVII. yüzyılda Ekber ve Erşed sisteminin uygulanmasıyla ortaya çıkan sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Anado-lu’da çok sayıda Celali isyanının çıkmasına etki eden faktörlerden biri değildir?

Soru 10

Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi halkın devlete bağlılığını azaltmamıştır?

Soru 11

Duraklama dönemi ıslahatlarının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda yeniçerilerin devlet idaresinde etkinlik kazandığının göstergelerinden biri değildir?