17. Yüzyılda (XVII) Osmanlı Devleti (Duraklama D.) Testi 3
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girmesinde etkili olan ekonomik nedenlerden biri değildir?

Soru 2

Celali isyanlarının çıkmasında, aşağıdakilerin hangisindeki bozulmanın etkisi en azdır?

Soru 3

XVII. yüzyılda meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Avrupalıların Osmanlı Devleti'ni Avrupa’dan atma umudunun artmasında daha etkili olmuştur?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyıldan iti-baren Osmanlı Devleti’nde askeri, idari ve mali yapıların bozulmasının yol açtığı sonuçlardan biri değildir?

Soru 5

1700 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan İstanbul Antlaşması,

I. Osmanlı - Rus ittifakının kurulması,
II. Rusya'nın Karadeniz’e inme olanağı elde etmesi.
III. Rusların Osmanlı politikalarını yakından izleme fırsatı yakalaması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girmesinde etkili olan ekonomik nedenlerden biri değildir?

Soru 7

Genç Osman’ın,

I. Saray dışından evlenme
II. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırma
III. Şeyhülislamın fetva verme dışındaki yetkilen kısıtlama

girişimlerinden hangilerinde başarısız olması doğrudan ordunun yönetim üzerindeki etkinliğini artırmıştır?

Soru 8

Aşağıdakilerin hangisi, Osmanlı Devleti’nde merkezi otoritenin zayıfladığının bir göstergesi değildir?

Soru 9

XVII. yüzyıl İstanbul isyanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarından biri değildir?

Soru 11

Aşağıdakilerin hangisi, Osmanlı Devleti’nde çok sayıda yeniçeri isyanının çıkmasına etki eden faktörlerden biri değildir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, Celali İsyanları’nın nedenlerinden biri değildir?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Duraklama döneminde Osmanlı Devleti’nde merkezde ve taşrada çeşitli isyanların çıkmasına etki eden temel faktörlerden biri değildir?