17. Yüzyılda (XVII) Osmanlı Devleti (Duraklama D.) Testi 4
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, Celali İsyanları’nın çıkmasına ve yaygınlaşmasına etki eden faktörlerden biri değildir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin duraklamasının iç nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 3

Osmanlı Devleti'nde görülen; 

I. Ulufelerin ayarı düşük akçelerle ödenmesi 
II. Mültezimlerin halktan ağır vergiler alması 
III. Yeniçeri Ocağının kaldırılacağı düşüncesi 

gelişmelerinden hangileri İstanbul İsyanlarının nedenleri arasında gösterilebilir? 

Soru 4

Aşağıdakilerin hangisi, Yeniçeri Ocağı’ndaki bozulmalarla ilgili doğru bir ifade değildir?

Soru 5

Osmanlı Devleti'nde XVII. ıslahatları daha çok aşağıdaki alanlardan hangisinde yapılmıştır?

Soru 6

Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminde Anadolu’da can ve mal güvenliğinin sarsılma-sında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Donemi ıslahatlarının başarısız olma nedenleri arasında gösterilemez?

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, XVII. yüzyılda Os-manlı Devleti’nin uzun süren savaşlara girmesinin yol açtığı sonuçlardan biri değildir?

Soru 9

XVII. yüzyıl ıslahatları arasında;
 
I. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması 
II. Denk bütçe çalışmalarının yapılması 
III. Her alanda başarıya ulaşması 

verilenlerden hangileri yer almaz?

Soru 10

Osmanlı Devleti’nde, XVll. yüzyıldan itibaren ekonomik yönden duraklama ve gerileme sü-recinin başlamasında aşağıdakilerden hangisi en az etkili olmuştur?

Soru 11

Tarhuncu Ahmet Paşa, mali defterlerin on yıllık incelenmesi sonunda bütçe açığının, saray masraflarının (okluğundan ve gereksiz olarak verilen hediye ve bahşişlerden geldiğini tespit etti. Tarhuncu bütçeyi denkleştirmek için saray harcamalarını azaltmaya çalıştı. Fakat çıkarları elden giden çevrelerin faaliyetleri sonucunda idam edildi. 

Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi IV. Murat dönemi faaliyetleri arasında gösterilemez?