18. Yüzyılda (XVIII) Osmanlı Devleti (Gerileme D.) Testi 2
Soru 1

Osmanlı Devleti'nin, XVIII. yüzyılda İmzaladığı aşağıdaki antlaşmaların hangisinde aleyhine hükümler yer almamıştır?

Soru 2

III. Selim Dönemi'nde;

– Avrupa başkentlerinde ilk sürekli elçiliklerin kurulması
– Eğitim kurumlarında, yabancı dilin ilk kez zorunlu kılınması
– İlk kez gayrimüslüm devletlerle ittifaklara gidilmesi

durumlarına bakarak;

I. Klasik Osmanlı politikasından vazgeçilmiştir.
II. Osmanlı Devleti, yalnızlık siyasetinden kurtulmuştur.
III. Din adamlarının yönetimdeki etkinliği son bulmuştur.

yargılarından hangilerinin, duruma bağlı olarak ortaya çıktığı söylenemez?

Soru 3

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda yürüttüğü temel politika aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Osmanlı Devleti’nde III. Mustafa Devri'nde,

– Masraflar azaltılarak hazine gelirleri artırılmaya çalışıldı.
– Fransa’dan gelen Baron Dö Tott’un çabaları ile Osmanlı ordusu Avrupa tarzında düzenlenmeye çalışıldı.
– Deniz subayı yetiştirmek üzere Deniz Mühendishanesi açıldı.

Bu düzenlemelerin,

I. askeri,
II. siyasi,
III. ekonomik

alanlardan hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 5

Avusturya 18. yüzyılda izlediği;

I. Osmanlı Devleti'ne karşı Rusya ile işbirliği yapma,
II . Bizans İmparatorluğu'nu yeniden kurma,
III. Germenleri Slavlara karşı güçlü tutma

politikalarının hangilerinden bu yüzyılın sonlarında vazgeçmiştir?

Soru 6

XVIII. yüzyılda Karadeniz'in yeniden Türk gölü haline gelmesine ve Karadeniz'de Osmanlı egemenliğinin sona ermesine neden olan antlaşmalar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 7

Osmanlı Devleti ile Venedik arasında 1715 yılında başlayan savaş 1718 yılında Osmanlıların Mora'yı Venedikten alması ile sonuçlanmış Karlofça ile Garantörlük elde etmiş olan Avusturya bu duruma müdahil olmuş, Avusturya'ya yenilen Osmanlı Belgrad'ı, Avusturya'ya bırakmak zorunda kalmıştır.

Bu bilgilere dayanarak;

I. Avusturya'nın, Orta Avrupa'daki etkinliği daha da artmıştır.
II. Osmanlı ordusu, Venedik karşısında başarılı olmuştur.
III. Rusya, ilk kez Osmanlı Devleti ile ittifak içinde olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

Soru 8

Aşağıdaki yerlerden hangisi Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya bırakılmıştır?

Soru 9

- Mühendishane-i Berri Hümayun (Kara Mühendishanesi) 
- Mühendishane-i Bahri hümayun (Deniz Mühendishanesi) 

Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyılda açılan yukarıdaki kurumlar; 

I. askeri 
II. eğitim 
III. adli 

verilenlerden hangileri ile ilişkilendirilebilir? 
 

Soru 10

Osmanlı Devleti’nde III. Selim Dönemi'nde Fransızca öğreniminin ve kullanımının yaygınlaştığı görülür.

Bu gelişme,

I. halkın yönetimdeki etkinliğinin artırılmak istenmesi,
II. Avrupa kültürünün etkisinde kalınması,
III. Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilerin yoğunlaşması

durumlarından hangilerinin sonucudur?

Soru 11

Avrupa tarzında Osmanlı Devleti'nde acılan ilk askeri kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

Aşağıdaki ıslahat hareketlerinden hangisi eğitim, kültür ve askeri alanla ilgili değildir?