18. Yüzyılda (XVIII) Osmanlı Devleti (Gerileme D.) Testi 3
Soru 1

Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahat girişimleri daha çok askeri yapı ile ilgili olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin bu tercihinde,

I. ekonomik yapının bozulması,
II. toprak kayıplarının yaşanması,
III. idari alanda aksaklıkların yoğunlaşması

gelişmelerinden hangilerinin rolü olduğu savunulabilir?

Soru 2

Osmanlı Devleti'nde İbrahim Müteferrika tarafından acılan ilk özel matbaada basılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisinin bozulmasına yol açan dış etkenlerden biridir?

Soru 4

I. Edirne Olayı
II. Çeşme Baskını
III. Vaka-i Vakvakiye

gelişmelerinden hangileri, Osmanlı tahtında değişikliğe neden olmuştur?

Soru 5

I. İbrahim Müteferrika'nın ilk Osmanlı matbaasını kurması
II. Avrupa'da önemli başkentlerde, sürekli elçiliklerin açılması
III. Mühendishane–i Berri ve Bahri Hümayunların açılması

Osmanlı Devleti'nde, XVIII. yüzyılda yaşama geçen bu uygulamalardan hangileri doğrudan askeri alanla ilgilidir?

Soru 6

XVIII.yüzyılda Avrupalı düşünürler; doğa, insan, akıl,din, tanrı, bilim gibi kavramları akıl, deney ve gözlem yoluyla yeniden tanımlama yoluna gittiler. Felsefelerini insanın kendi aklını kullanmaya başlaması olarak tanımlayan bu düşünürler; akıllarıyla kavrayamadıkları,deney ve gözlem yoluyla ispat edemedikleri bilgileri reddetme yoluna gittiler. 

Bu bilgiye göre XVIII. yüzyılda Avrupa’ya hakim olan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Osmanlı Devleti, 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile kaybettiği Azak ve Mora bölgelerini XVIII. yüzyıl başlarında geri almayı başarmıştır.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 8

Osmanlı Devleti'nde Avrupa'nın örnek alındığı ilk dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

1699 Karlofça Antlaşması ile Mora Venedik'e bırakılmıştır. Ancak Mora'nın Ortodoks Rum halkı, Katolik Venedik'in baskısına karşı tekrar Osmanlı hakimiyetine geçmek için isyan etmiştir.

Mora halkının Osmanlı yönetimine katılmak istemesinde Osmanlı Devleti'nin;

I. Adaletli ve hoşgörülü bir yönetime sahip olması,
II . Yönetimde Şer'i esasları uygulaması,
III. Üç kıta üzerinde topraklarının bulunması

özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 10

Osmanlı Devleti'nin,

I. Kırım’ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmesi,
II. Kırım'a bağımsızlık tanıması,
III. Rus yanlısı Şahin Giray'ı Kırım hanı olarak kabul etmesi

aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?

Soru 11

Osmanlı Devleti, Pasarofça Antlaşması (1718) ile Avusturya'ya vermek zorunda kaldığı Belgrad'ı, Belgrad Antlaşması (1739) ile yeniden kendi egemenlik alanına katmayı bilmiştir.

Yalnızca bu bilgiye bakarak;

I. Devletler arasındaki savaşlar sınır değişikliklerine neden olmuştur.
II. Belgrad'ın Orta Avrupa'da fazlaca önemi kalmamıştır.
III. Antlaşmalarda Fransa'nın arabuluculuğu önemlidir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet döneminde yapılan yeniliklerden biri değildir?