18. Yüzyılda (XVIII) Osmanlı Devleti (Gerileme D.) Testi 5
Soru 1

Belgrad Antlaşması'ndan sonra Avusturya ile Rusya arasındaki ittifak yenilenirken, Osmanlı Devleti de İsveç'le ittifak yapmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?

Soru 2

Osmanlı Devleti'nin XVlll. yüzyılda imzaladığı bazı antlaşmalarda yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi, kaybetmiş olduğu topraklar üzerindeki etkinliğini sürdürmek istediğine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 3

Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyılda batıda ilk sürekli elçilik açtığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Osmanlı devlet adamları XVIII. yüzyılın belli dönemlerinde Avrupalı devletler ve İran ile barışa dayalı ilişkiler sürdürmeyi tercih etmişlerdir.

Osmanlı devlet adamlarının bu tutumları aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Soru 5

Fransa XVIII. yüzyılın sonlarında Mısır'ı işgal ederek,

I. Süveyş Kanalı'nı ele geçirme,
II. Kapitülasyonların genişletilmesini sağlama,
III İngiltere'nin sömürge yollan üzerinde denetim kurma

amaçlarından hangilerine ulaşmaya çalışmıştır?

Soru 6

Osmanlı Devleti'nde, XVIII. yüzyılın hemen başında yaşanan isyan sonucunda padişah tahttan indirilmiş, bazı çevrelerde yönetimin Osmanlı hanedanından alınması konuşulmaya başlanmıştır. Bu iş için tanınmış birkaç ailenin ismi öne çıkmış, fakat bunun dışında başka herhangi bir gelişme olmamıştır.

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir?

Soru 7

Osmanlı Devleti, aşağıdaki antlaşmaların hangisinde arabuluculuk yaptığı için Fransa'ya verilmiş olan kapitülasyonları sürekli hale getirmiştir?

Soru 8

- Osmanlı hakimiyetindeki Ortodokslar Ruslar'ın koruyuculuğunda olacak.
- Rusya, Balkan topraklarında konsolosluk açabilecek.

Küçük Kaynarca Antlaşması'nın yukarıdaki maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 9

I. Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi
II. Yeniçerilerden, itfaye bölüğünün oluşturulması
III. Avrupa'nın önemli merkezlerinde sürekli elçiliklerin bulunması

Yukarıdaki gelişmeler, sırasıyla hangi dönemlerde gerçekleştirilmiştir?

Soru 10

I. Ruslara karşı Prut zaferinin kazanılması
II. Fransızların Akka’da bozguna uğratılması
III. Avusturya ve Rusya'nın yenilgiye uğratılması

Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda askeri alanda yaptığı ıslahatların etkisiyle gerçekleştirilmiştir?

Soru 11

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda Rusya ile yaptığı Küçük Kaynarca Antlaşması’nda, "Rusya, Karadeniz ve Akdeniz’deki Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilecektir." hükmü yer almıştır.

Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu'nu XVIII. yüzyıldaki gelişmelerden biri değildir?