19. Yüzyılda (XIX) Osmanlı Devleti (Dağılma D.) Testi
Soru 1

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2

Osmanlı Devleti'nde görülen,

I. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması,
II. Batılı tarzda eğitim veren okulların açılması,
III. Kapitülasyonların genişletilmesi

gelişmelerinden hangilerinin, toplumsal ve kültürel yapıda değişmelere ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 3

Fransa, İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek amacıyla 1798 yılında Osmanlı Devleti’nin Mısır eyaletini işgal etmiştir. Bunun üzerine İngiltere ve Rusya duruma müdahale ederek, Fransızlar’ı Mısır’ dan çıkarmışlardır.

Buna göre;

I. Osmanlı toprakları jeopolitik öneme sahiptir,
II. Avrupa Devletleri arasında çıkar çatışması devam etmektedir,
III.Osmanlı Devleti “Denge Politikası” uygulamıştır.
IV.Osmanlı Devleti çok uluslu olma özelliğini yitire cektir,

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 4

- Memur maaşları adalete uygun olarak düzenlenecek
- Herkesten mali gücüne göre vergi alınacak
- Kimsenin malına devletçe el konulmayacak
- Özel mülkiyete sınır getirilmeyecek

Tanzimat Fermanı'nın yukarıdaki maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi savunulamaz?

Soru 5

Londra Boğazlar Sözleşmesi'nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

1838 yılında imzalanan Baltalimanı Anlaşması ile Osmanlı Devleti’nin siyasi destek karşılığında İngiltere’ye önemli ekonomik ayrıcalıklar verdiği görülür.

Bu bilgiye bakılarak,

I. Azınlıkların ekonomik alandaki etkinliği azaltılmaya çalışılmıştır.
II. İthalatın azaltılması için girişimlerde bulunulmuştur.
III. Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü koruyabilmek için mali ödünler vermek durumunda kalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 7

Osmanlı Devleti’nde;

- III.Selim ve II. Osman yenilik taraftarı oldukları için
- II. Abdülhamit yeniliklere karşı olduğu için tahttan indirilmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 8

I. İlk Osmanlı bankasının açılması
II. Tımar ve zeametin kaldırılması
III. Batı tarzında ilk askeri okulun açılması
IV. Mızıka-yı Hümayun'un açılması

19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki gelişmelerden hangileri II. Mahmut döneminde gerçekleştirilmiştir?

Soru 9

Rusya, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Karadeniz’deki güvenliğini artırmıştır?

Soru 10

Osmanlı Devleti’nde yerli üretiminin XIX. yüzyılda ciddi şekilde gerilediği ve yerli üreticilerin Avrupalı üreticilerle rekabet edemedikleri görülür.

Osmanlı yönetiminin bu olumsuz durumu sona erdirebilmek adına,

I. İthalattan alınan vergilerin yükseltilmesi,
II. Askeri alandaki düzenlemelere devam edilmesi,
III. Azınlıkların sahip oldukları hakların genişletilmesi

yollarından hangilerine başvurduğu savunulabilir?

Soru 11

Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıldan itibaren ham madde ihraç eden ve mamul madde ithal eden bir ülke haline gelmiştir.

Sadece bu bilgiler dikkate alındığında;

I. Lonca sisteminin giderek daha önemli hale geldiği
II. Ekonomide dışa bağımlılık döneminin başladığı
III. Toplumsal sınıflaşmada önemli farklılıklar oluştuğu
IV. Osmanlı Devleti’nin, sanayileşmiş ülkelerin pazarı haline geldiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 12

I. Vakıf Sistemi - Yerleşim yerlerinin sosyokültürel ihtiyaçlarının karşılanması
II. Devşirme Sistemi - Kapıkulu Ordusu'nun asker ihtiyacının karşılanması
III. Lonca Sistemi - Esnafın kredi ihtiyacının karşılanması
IV. Tımar Sistemi - Vergilerin yerinde değerlendirilmesinin sağlanması
V. Müsadere Sistemi - Mukataa topraklarının vergilerinin toplanması

Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?

Soru 13

I. Kale-i Sultaniye
II. Hünkar iskelesi
III. Londra (1041)

Antlaşmalarından hangilerinde Boğazlarla ilgili maddeler yer almıştır?

Soru 14

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda giriştiği askeri mücadeleleri kaybetmesi,

I. Ülke nüfusunun azalması,
II. Çok uluslu toplum yapısının sona ermesi,
III. Askeri ıslahatlara hız verilmesi

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

Soru 15

1808 yılında Padişah II. Mahmut ile Ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak’a göre; Padişah, Ayanların varlığını ve gücünü kabul edecek ve onları ortadan kaldırmaya çalışmayacaktır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

Soru 16

19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde;

- Tıphane-i Amire
- Cerrahhane-i Mamure
- Mekteb-i Fünun-ı Harbiye

okulları aşağıda verilen amaçlardan hangisine yönelik açılmıştır?

Soru 17

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Avrupalı devletlerin müdahaleleri sonucunda Müslüman - Hristiyan çatışmasına dönüşmüştür?

Soru 18

Osmanlı Devleti'nde II. Mahmut Dönemi'nde klasik eğitim kurumları olan medreseler varlıklarını sürdürmüş, bununla birlikte devlet tarafından Avrupa tarzında eğitim kurumları açılmıştır.

Bu durumun Osmanlı toplumunda,

I. Mali sorunların artması,
II. Kültürel alanda ikiliklerin oluşması,
III. Eğitim alanındaki gerilemenin sona erdirilmesi

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?