19. Yüzyılda (XIX) Osmanlı Devleti (Dağılma D.) Testi 2
Soru 1

Osmanlı Devleti'nde (19 yüzyıl) 1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu fermanla ortaya çıkan durumlardan biri olduğu savunulamaz?

Soru 2

Osmanlı Devleti, Mehmet Ali Paşa isyanını bastıramayınca aşağıdaki devletlerin hangisinden yardım istemiştir?

Soru 3

Osmanlı Devleti’nde ilk demiryolu hatları, Batı Anadolu’da kıyıya dik uzanan nehir vadileri boyunca inşa edilmiştir.

Bu girişimin,

I. İç bölgelerdeki tarım ürünlerinin liman kentlerine ulaştırılmasını kolaylaştırma,
II. Avrupalı devletlerin Osmanlı yönetimi üzerindeki baskısını azaltma,
III. Azınlıkların devlete bağlılığını artırarak toplumsal bütünlüğü koruma

amaçlarından hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 4

- Devletin toprak bütünlüğünü sağlamak
- Avrupa Devletleri’nin baskısından kurtulmak
- Dağılmayı engellemek
- Avrupa Devletleri’nin Osmanlı içişlerine karışmalarım önlemek

Osmanlı yöneticilerinin bu amaçlarla gerçekleştirdiği girişimler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 5

Galip geldiği Kırım Harbi sonrası 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de tersane kurması ve donanma bulundurması engellenmiştir.

Yalnız bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 6

Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını son kez aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde tek başına kullanmıştır?

Soru 7

Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda,

I. Meşrutiyet,
II. Cumhuriyet,
III. Mutlakiyet

yönetimlerinden hangilerinin görüldüğü savunulabilir?

Soru 8

Mısır Valisi Kavaklı Mehmet Ali Paşa isyanında, Rusya Osmanlı Devleti’ne yardım teklif ederken, İngiltere ve Fransa başlangıçta çekimser kalmışlardır.

Bu duruma bakılarak; 

I. Osmanlıya karşı ortak tavır geliştirilmediği
II. Devletlerin çıkarlarının farklı olabildiği
III. Rusya’nın, Doğu Akdeniz’de planlarının olduğu

yargılarından hangileri ileri sürülebilir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin, hazinenin nakit ihtiyacını karşılama amacıyla aldığı önlemlerden biri değildir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ni XIX. yüzyılda uğraştıran sorunlardan biri değildir?

Soru 11

XIX. yüzyılda Osmanlı devlet kademelerinde görev alanların önemli bir bölümünün Avrupa’daki Osmanlı elçiliklerinde görev yapmış kişiler olduğu bilinmektedir.

Bu durumun,

I. Osmanlı ülkesinde reform düşüncesinin gelişmesi,
II. Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasının kolaylaşması,
III. Azınlık unsurların devlet yönetimiyle olan bağının güçlenmesi

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 12

- Ulusçuluk düşüncesinin yayılması
- Rusya’nın kışkırtmaları
- Taşra yöneticilerinin halka baskı yapması

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde göze çarpan bu gelişmeler aşağidakilerden hangisinde etkili olmuştur?

Soru 13

Osmanlı Devleti'nin toprakları XIX. yüzyılda Avrupalı devletler için daha önemli bir konuma gelmiştir.

Bu gelişmede,

I. Osmanlı Devleti'nin mali yapısının kötü bir durumda bulunması,
II. Osmanlı topraklarının zengin ham madde kaynaklarına sahip olması,
III. Osmanlı topraklarının büyük bir pazar durumunda olması

durumlarından hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?

Soru 14

Osmanlı Devleti’nde Fatih devrinde yayımlanan “Kanunname-i Ali Osman” adlı kanunname merkezi otoriteyi artırırken, Abdülmecid döneminde yayımlanan “Tanzimat Fermanı” padişah otoritesini sınırlandırmıştır.

Buna göre;

I. Yayımlanan fermanın niteliği
II. Fermanın yayımlanmasına etki eden faktörler
III. Fermanın kimin tarafından yayımlandığı

özelliklerinden hangisi bu durumda belirleyici olmuştur?

Soru 15

I. Panslavizm politikasının uygulanması
II. Mebusan Meclisi'nin kapatılması
III. 1828 - 1829 Osmanlı - Rus Savaşı'nın başlaması

Balkan Bunalımının ortaya çıkmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?