19. Yüzyılda (XIX) Osmanlı Devleti (Dağılma D.) Testi 3
Soru 1

Osmanlı Devleti'nin Rusya ile 1833 yılında imzaladığı Hünkar İskelesi Antlaşması'nda,

- Osmanlı topraklarına bir saldırı durumunda Rusya yardım gönderecektir.
- Rusya saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti boğazları kapatacaktır, hükümleri yer almıştır.

Bu hükümler dikkate alındığında,

I. Osmanlı Devleti, dış destek olmaksızın topraklarını koruyamamıştır.
II. Ruslar Karadeniz’de kendilerine karşı bir tehdit oluşmasını istememişlerdir.
III. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile olan askeri mücadeleleri sona ermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2

II. Mahmut döneminde tımar ve zeamet kaldırılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?

Soru 3

Londra Boğazlar Sözleşmesi, aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin geçerlilik süresinin dolmasından sonra yapılmıştır?

Soru 4

Avrupa'da görülen,

I. Avrupalı devletlerin pazar gereksiniminin artması,
II. Almanya'nın ulusal birliğini kurması,
III. Milliyetçilik düşüncesinin etkisini artırması

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'ni olumsuz şekilde etkilemiştir?

Soru 5

- Taşradaki yöneticilerin halka baskı uygulaması
- Halktan sık sık ve ağır vergiler toplanması
- Milliyetçilik ayaklanmalarının imparatorluğun çoğu bölgesinde etkili olmaya başlaması

XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen bu gelişmelerin aşağidakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

Soru 6

1876 yılında ilan edilen Kanun-ı Esasi ile Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi benimsenmiştir?

Soru 7

Sırbistan ve Yunanistan’ın bağımsız olmasında Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaptığı savaşlar etkili olmuştur?

Soru 8

Osmanlı Devleti'nde görülen,

I. Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanması,
II. Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi,
III. Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması,
IV. Avusturya'nın Bosna Hersek'i topraklarına kattığını açıklaması

gelişmelerinden hangileri XIX. yüzyılda gerçekleşmiştir?

Soru 9

I. Abdülmecid - İlk kağıt paranın bastırılması
II. Abdülaziz - Kanun-ı Esasi'nin ilan edilmesi
III. İkinci Mahmut - Eşkinci Ocağı'nın kurulması
IV. İkinci Abdülhamit - Mecelle'nin yürürlüğe konulması
V. Üçüncü Selim - Nizam-ı Cedit Ordusu'nun kurulması

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 10

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda,

I. Elindeki toprakları koruma,
II. Her alanda köklü yenilikler yaparak devletin varlığını sürdürmesini sağlama,
III. Milliyetçilik akımının ülke bütünlüğünü bozmasını önlemek için tedbirler alma

politikalarından hangilerini izlemiştir?

Soru 11

Osmanlı Devleti uzun yıllar yabancı ülkelerde sürekli elçilikler kurmayı uygun görmemiştir.

Bu anlayış ilk defa hangi devirde değişmeye başlamıştır?

Soru 12

Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda Avrupa'nın gerisinde kaldığını anlamış ve Avrupa'yı örnek alarak yenilikler yapmıştır.

I. Doğu klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi
II. Avrupa tarzı eğitim yapan okuilar açılması
III. Yerli malı kullanılmasının teşvik edilmesi
IV. Avrupa'dan uzmanlar getirilerek ordunun modernleştirilmesi

Yeniliklerinden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilmez?