19. Yüzyılda (XIX) Osmanlı Devleti (Dağılma D.) Testi 5
Soru 1

18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde savaşların yenilgiyle sonuçlanması ve toprak kayıplarının devam etmesi aşağıdaki alanların hangisinde ıslahatlara ağırlık verilmesine neden olmuştur?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nde sarayın otoritesini yeniden arttırdığı savunulabilir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, 19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarında rakipsiz kalması üzerine Osmanlı Devleti’nin aldığı önlemlerden biridir?

Soru 4

İngiltere ile Fransa,

I. Mora isyanında Yunanlıların desteklenmesi,
II. Londra Konferansı'nda Mısır'ın statüsünün belirlenmesi,
III. Londra Boğazlar Sözleşmesiyle Boğazların uluslararası statü kazanması

gelişmelerinden hangilerinde birlikte hareket etmişlerdir?

Soru 5

Günümüzde Cumhurbaşkanlığı Flarmoni Orkestrası olarak etkinliğini sürdüren, II. Mahmut Döneminde Giuseppe Donizetti tarafından kurulan ve çok sesli müziğin Türkiye’de yerleşmesinde öncülük eden askeri bando takımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

XIX. yüzyılda,

I. Sırp isyanı,
II. Mora ayaklanması,
III. Mehmet Ali Paşa isyanı

gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin iç sorunu olarak başlamış, ancak Avrupalı devletlerin karışmasıyla bir dış soruna dönüşmüştür?

Soru 7

I. 1754 1757 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır.
II. Uğursuz bir padişah olarak kabul edil­mektedir.
III. Daha önce başlayan barış dönemi de­vam etmiştir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

 Aşağıdakilerden hangisi Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasına ortam hazırlamamıştır?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda görülen değişimin topluma yansımalarından biri değildir?

Soru 10

Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı vatandaşlarına bazı haklar tanınmış, ancak önemli sosyal değişmeler ortaya çıkmamıştır. 

Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'ndeki yeniliklerden biri değildir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Fransız İhtilali’nin etkisiyle görülen gelişmelerden biri değildir?

Soru 13

Ayastefanos Antlaşması'nın yürürlüğe girmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Küçük Kaynarca Antlaşması'nı pekiştiren bir antlaşmadır?

Soru 15

Osmanlı Devleti’nde, Sırpların ayrıcalık elde etmesi ve Yunanistan’ın bağımsızlık kazanmasında Çarlık Rusyası etkili olmuştur.

Buna göre Çarlık Rusya’sının aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

Soru 16

I. Balkanlarda çıkan olayları yatıştırmak
II. Osmanlı - Rus anlaşmazlığını barış yoluyla çözmek
III. Osmanlı Devleti’ne Kanun-u Esasi’yi ilan ettirmek

Yukarıdakilerden hangileri, İstanbul (Tersane) Konferansının toplanma nedenlerinden değildir?

Soru 17

Rusya ile 1774'te imzalanan Küçük Kaynar­ca Antlaşması Osmanlılar açısından ağır şartlar taşıyan bir (bilgi yelpazesi. com) antlaşmadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmanın maddelerinden biri değildir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur?