20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti Testi
Soru 1

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan bazı fikir akımları şunlardır:

- Osmanlıcılık
- Türkçülük
- İslamcılık

Yukarıdaki fikir akımları ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Balkan Savaşları’nın çıkmasında rol oynayan etkenlerden biri de milliyetçilik düşüncesidir.

Buna;

I. Rusya’nın izlediği Panislavist politika,
II. İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmaları,
III. Balkan devletlerinin kendi topraklarını geri almak istemesi

durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 3

1876 Kanunuesasi’sinde meclisi açıp kapatma yetkisi padişaha verilmişken, 1909 yılında yapılan değişiklikle Meclisin padişah tarafından kapatılması zorlaştırılmıştır.

Bu değişiklikle;

I. Saltanat sistemine son verme,
II. Meclisin etkinliğini artırma,
III. Azınlık haklarını genişletme

durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir?

Soru 4

Balkan Savaşları sürecinde;

- İttihat ve Terakki’nin Bab-ı Ali Baskını’nı düzenleyerek iktidarı ele geçirmesi,
- Arnavutluk ve Ege adalarının geleceğinin Avrupalı devletlerin kararına bırakılması,
- Osmanlı Devleti’nin Batı Trakya’yı kaybetmesi,
- Osmanlıcılık düşüncesinin etkinliğini bütünüyle kaybetmesi

gelişmelerine bakılarak Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5

XX. yüzyıl başlarında;

- Avusturya, Bosna - Hersek’i topraklarına katmıştır.
- Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir.
- İtalya, Trablusgarp’ı işgal etmiştir.

Bu gelişmelere göre;

I. Milliyetçilik akımı Osmanlı İmparatorluğu üzerinde etkili olmuştur.
II. Devletler arasında sömürgecilik yarışı vardır.
III. Osmanlı Devleti topraklarını koruyacak güçte değildir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 6

Bab-ı Âlî Baskını ile iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Fırkası’nın yöneticileri Osmanlı Devleti’ni Almanya’nın yanında savaşa sokmak istemelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmadığı savunulabilir?

Soru 7

XX. yüzyılın başlarında Çarlık Rusya’sında krallığı devirerek yerine yeni bir yönetim anlayışı getiren grup aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Balkan uluslarının Osmanlı Devleti'nden ayrılmalarında;

I. Milliyetçilik 
II. Panslavist politika 
III.İslamcılık politikası 

hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 9

Kanunuesasi’ye göre; Osmanlı tebâsı, hangi dinden olursa olsun bireysel özgürlüklere sahip olacak, yasalar dışında, hiç kimse tarafından hiçbir gerekçe ile cezalandırılamayacaktı.

Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 10

Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakların bazıları şunlardır;

I. Kıbrıs 
II. Trablusgarp 
III. Mısır 

Osmanlı yukarıda verilen topraklardan hangilerini İngilizlere bırakmak zorunda kalmıştır?

Soru 11

Osmanlı Devleti’nde azınlık ayaklanmalarının dağılmayı hızlandırdığı bir dönemde, İttihat ve Terakki Partisi yönetimi, Osmanlıcılık akımından uzaklaşarak Türkçülükle ilgili fikirlerini Pantürkizm (Turancılık) cereyanı ile gündeme getirmiştir.

Bu duruma göre;

I. Osmanlı Devleti, milliyetçilik isyanlarıyla sarsılmıştır.
II. Turancılık akımı Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmıştır.
III. Osmanlı Devleti varlığını sürdürebilmek için alternatif fikir akımlarına yönelmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

Soru 12

Osmanlı Devleti'nin II. Balkan Savaşı devam ederken Bulgaristan'a saldırarak Doğu Trakya'yı geri alması, aşağıda verilen antlaşmalardan hangisinin şartlarına uymadığını göstermektedir?