20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti Testi 2
Soru 1

Osmanlı Devleti XX.yüzyılda; 

I. Orta Doğu 
II. Balkanlar 
III. Kuzey Afrika 

bölgelerinden hangilerini kaybettiği söylenebilir?

Soru 2

Osmanlı Devleti, XX. yüzyılın başlarına gelindiğinde dış borç ve faizlerini ödeyemeyen, ekonomisi Batılıların denetimine girmiş bir devlet konumundaydı.

Bu olumsuzluğa;

I. Anayasacılık hareketlerinin başlatılması,
II. Kapitülasyonların yaygınlaşması,
III. El tezgâhlarına dayalı Osmanlı sanayisinin çökmesi

durumlarından hangilerinin neden olduğu savunulabilir?

Soru 3

I.Balkan Savaşı'nın başlamasında;

I. Ulusçuluk
II. Rus kışkırtması
III.Romanya'nın tutumu

hangilerinin rol oynadığı söylenebilir?

Soru 4

Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sırasında 1854’te ilk kez dış borcunu İngiltere’den almış aldığı borcu ödemeden düzensiz, hesapsız yeni borçlanmalara gitmiş aldığı paraları da saray yapımı gibi üretimden uzak alanlara yatırınca bırakın borcu ödemeyi faizini bile ödeyemez duruma düşmüştür. Alacaklı devletler, alacaklarını tahsil etmek amacıyla Düyun–u Umumiye İdaresini kurmuşlardır.

Bu bilgilere göre;

I. Düzensiz borçlanma, Osmanlı ekonomisini iflasa sürüklemiştir.
II. Osmanlı bütçesinde, gelir–gider dengesi sağlanmıştır.
III. Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını yitirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

Soru 5

Osmanlı Devleti, 1839 yılında yayınlanan Tanzimat Fermanı ile;

– Zor alım (müsadere) yönteminden vazgeçmiş
– Vergilerin herkesi gelirine göre alınması kuralını getirmiş
– Herkesi, yasalar karşısında eşit kabul etmiştir.

Bu uygulamalara dayanarak, Tanzimat Fermanı ile, uygulamalara;

I. Eşitlik ilkesi
II. Özel mülkiyetin ortaya çıkması
III. Hukuk devleti düşüncesinin yaygınlaşması

anlayışlarından hangilerinin geliştirilmek itendiği söylenebiir?

Soru 6

1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi, barış zamanında boğazlardan savaş gemilerinin geçmesini yasaklamıştır.

Bu durumdan birinci derecede sıkıntı duyan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Balkan Savaşları sonunda, Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları kendi aralarından paylaşamamalarından dolayı çıkan savaşta en fazla zarar gören devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet Döneminde;

I. Sadrazamın hükümetin oluşturulması ile ilgili yetkisi artırıldı.
II. Hükümet, Meclis-i Mebusan'a karşı sorumlu hâle getirildi.
III. Uluslararası antlaşmaların, Meclis-i Mebusan'da onaylanması zorunluluğu getirildi.

Bu gelişmelerden hangileri, halk iradesinin yönetimdeki etkinliğini artırdığı söylenebilir? I ve III Yalnız III II ve III 

Soru 9

Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonunda Osmanlı Devleti, Midye - Enez Hattı'nın batısındaki topraklarının tamamını kaybetmiştir?

Soru 10

Osmanlı tarihinin farklı dönemlerinde gündeme gelen ayaklanmalar şahıslara tepki olarak ortaya çıkarken, 31 Mart Ayaklanması Kanunuesasi ve Meclis-i Mebusan'ı hedef almıştır.

Buna göre, 31 Mart Ayaklanması ile ilgili olarak;

I. Rejimi yıkmaya yönelik olduğu,
II. Demokratikleşmeye tepki olarak ortaya çıktığı,
III. II. Meşrutiyet dönemini sona erdirdiği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir? 

Soru 11

I. Divan örgütünün kaldırılarak, Nazırlıkların kurulması
II. Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesi ve batı tarzında okulların açılması
III. Yerli üreticinin korunması için gümrük vergilerinin yeniden düzenlenmesi

gelişmeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ekonomik, kültürel ve idari yapıdaki iyileştirmeleri doğru bir dizin olarak vermiştir?

Soru 12

Kuzey Afrika’da, Osmanlı Devleti’nden ilk ve son koparılan devletler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?