20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti Testi 3
Soru 1

I. Cezayir 
II. Tunus 
III. Trablusgarp ve Bingazi 
IV. Fas 
V. Mısır 

Yukarıdakilerden hangisinin işgal edilmesi Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki egemenliğini sona erdirmiştir?

Soru 2

Osmanlı yönetimi 1912 Uşi Antlaşması ile; 
- Kuzey Afrika'da son toprağı olan Trablusgarp'ı, 
- Balkan Savaşları sonuçlanıncaya kadar geçici olarak On İki Ada'yı İtalya'ya bırakmak zorunda kaldı. 

Buna göre, Osmanlı Devleti için; 

I. Kuzey Afrika'daki siyasal varlığı sona ermiştir. 
II. Kendi topraklarını koruyamayacak durumdadır. 
III. Balkan ittifakına karşı İtalya'nın askerî desteğini sağlamıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 3

Osmanlı Devleti’nde rejim değişikliği yaşandığına;

I. Divanıhümayun’un kaldırılması,
II. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi,
III. Anayasalı devlet düzenine geçilmesi

durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 4

İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmasını kolaylaştıran etkenler arasında; 

I. italya'ya yakın olması 
II. ingiltere ve Fransa'nın onayının alınması 
III. Osmanlı donanmasının yetersiz olması 
IV. Osmanlı Devleti'nin bölge ile kara bağlantısı kuramaması 
V. Balkan Savaşı'nın başlaması 

Yukarıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 5

XX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme çalışmaları yapıldığına; 

I. Kanunuesasi’nin yeniden yürürlüğe girmesi, 
II. İttihatçıların Bab-ı Âli Baskını’yla iktidara gelmesi, 
III. Rejim karşıtı 31 Mart İsyanı’nın çıkması 

durumlarından hangileri kanıt gösterilebilir?

Soru 6

İtalya, XX. yüzyılın başlarında; 

- İngiltere ve Fransa ile işbirliği içerisine girmiştir. 
- Rusya'nın boğazlar üzerindeki amaçlarını destekleme politikasını takip etmiştir. 

İtalya'nın böyle bir politika takip etmekle ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı’ndan önce toplanan İstanbul (Tersane) Konferansı’na katılan Avrupa Devletleri, Bosna–Hersek ve Bulgaristan’da adli ve idari yönetcileri kendilerinin seçmelerini Osmanlı Devleti’ne önermişlerse de bu önerileri kabul görmemiştir.

Osmanlı Devleti bu tutumuyla;

I. Yerel yönetime karşı olduğunu göstermiştir.
II. Rusya ile daha da köü olmak istememiştir.
III. İç İşlerine karışılmasına fırsat vermemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

Soru 8

Osmanlı Devleti’nin, Meclis-i Mebusan’da azınlıklara da temsil hakkını tanımış olmasına bakarak;

I. İmparatorluğun bütününü korumaya çalışmıştır.
II. Panslavizm, politikasına destek vermiştir.
III. Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmasına fırsat vermek istememiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

Soru 9

Trablusgarp Savaşı'ndan sonra imzalanacak barış antlaşmasına ilişkin görüşmelerin hemen başında savaşın sona erdiğini düşünen Osmanlı Hükümeti, bazı olumsuz gelişmelere rağmen Rumeli'deki askerlerin büyük bir bölümünü terhis etti. 
Bu kararın uygulanmasından birkaç gün sonra, Balkan İttifakı ile yapılan ve bozgunla sonuçlanan I. Balkan Savaşı başladı. 

Bu gelişmeler dikkate alındığında; 

I. Başarısız bir dış politika izlendiği, 
II. Balkan devletlerinin küçümsendiği, 
III. Balkanlarda büyük güç kaybına uğrandığı 

yorumlarından hangileri yapılabilir?

Soru 10

İtalyanlar, Trablusgarp'a saldırdıklarında Osmanlı Devleti bu bölgeye bir ordu göndereme miş, bu bölgenin savunulması için bazı gönüllü subaylar göndermiştir. 

Osmanlı Devleti'nin böyle bir politika takip etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Osmanlı Devleti’nin egemenliği üç kıtaya birden yayılmıştı.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin bu kıtalardan birindeki egemenliğinin tamamen sona erdiğini gösterir

Soru 12

I. VI. Mehmet Vahdettin — Mondoros’a heyet gönderilmesi
II. V. Mehmet Reşat — I. Dünya Savaşı’na İttifak Grubu’nun yanında girilmesi
III. V. Murat — En kısa süre iktidarda kaldığı için bir icraatda bulunmaması
IV. II. Abdülhamit – Her iki meşrutiyet’in ilanında da imzasının bulunması
V. I. Abdülmecit — Pasaport uygulamasının başaltılması

Yukarıdaki padişahlar ile yaptıklarının eşleştirilmesinden hangisi doğru değildir?