20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti Testi 4
Soru 1

Londra Konferansı'nda (1913); 

I. Boğazlar 
II. Sınırlar 
III. Ege adaları 
IV. Arnavutluk 

hangileri ile ilgili kararlar alındığı söylenebilir?

Soru 2

II. Mahmut’dan başlayarak, Osmanlı topraklarında Avrupa tarzında eğitim gören aydın bir zümre yetişmiştir. Bu zümre, kişilere bağlı sürekli değişen bir yönetim yerine anayasa ve yasalara bağlı hukuksal kurumları olan yeni bir yönetim kurulması için çalışmıştır.

Bu bilgilere göre;

I. Yasa gücü, padişahın mutlak gücünün üstüne çıkmıştır.
II. Osmanlı toplumunda ulus bilinci öne çıkarılmıştır.
III. Egemenlik anlayışında olumlu değişikliklere gidilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

Soru 3

Osmanlı Devleti’nin, dağılma sürecinde yaşanan aşağıdaki siyasal olaylardan hangisi ulusçuluk (milliyetçilik) duygusu ve düşüncesi ile yaşama geçirilmiştir?

Soru 4

I. Arnavutluk 
II. Batı Trakya 
III. Makedonya 

Yukarıdaki bölgeler hangi savaş sonunda Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştır?

Soru 5

I. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi sınır kabul edilmiştir?

Soru 6

Osmanlı spor alanında, ilk kez aşağıdaki hangi olimpiyata katılmıştır?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde dergicilik çalışmalarına ilişkin doğru bir bilgi değildir?

Soru 8

Amiral Bristol Raporu’nda : “İzmir ve Ayvalık merkezi dışında Türk nüfusunun bölgede Rum nüfusuna üstünlüğü tartışılamaz. Bölgenin Yunanistan’a ilhak olması milliyet ilkeleriyle bağdaşmaz.” biçiminde ifade edilmiştir.

Buna göre, Amiral Bristol Raporu için;

I. İzmir ve çevresinde yapılan işgaller haksızdır.
II. Ulusçuluk anlayışı işlevini yitirmiştir.
III. İşgallerin geçici olduğu anlaşılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

Soru 9

I. İmroz 
II. Bozcaada 
III. Midilli 
IV. Sakız 

Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonunda yukarıdaki adalardan hangilerini kaybettiği şöylenemez?

Soru 10

1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi’ne göre;

- Boğazların yönetimi, Osmanlı Devleti’nin kontrolünde olacaktır.
- Ticaret gemilerinin boğazlardan geçişine izin verilecektir.
- Yabancı savaş gemilerinin boğazlardan geçişine izin verilmeyecektir.

Bu bilgilere göre;

I. Rusya’nın sıcak denizlere ulaşması engellenmiştir.
II. Boğazlardan hiç bir türlü geçişe izin verilmemiştir.
III. İngiltere, sömürgelerine giden yolun güvenliğini sağlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

Soru 11

Rusya; Ayestefanos Antlaşması’yla Balkanlar üzerinden Akdeniz’e inme olanağı elde etmiştir.

Berlin Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi ile Rusya’nın bu yolla Akdeniz’e inmesi engellenmiştir?

Soru 12

II.Meşrutiyetin ilan edilmesinde rol oynayan İttihat ve Terakki Partisi, 

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinden sonra Osmanlı devlet yönetimine tamamıyla hakim olmuştur?