20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Devleti Testi 5
Soru 1

Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesi; 

I. Anadolu'ya göçlerin artması 
II. Balkanlarda kalan Türklere azınlık statüsünün verilmesi 
III. Osmanlıcılık akımının güçlenmesi 

gelişmelerinden hangilerine sebep olduğu söylenebilir?

Soru 2

I. Balkan Savaşı sonunda; 

I. Osmanlıcılık 
II. Milliyetçilik 
III. İslamcılık 

fikir akımlarından hangileri önemini kaybetmiştir?

Soru 3

Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Dönemi’nde (1839–1876) görülen, aaşğıdaki gelişmelerden hangisinde Avrupa’nın etkisi yoktur?

Soru 4

1876 yılında ilan edilen Kanun–u Esasi’ye göre;

I. Yasaları veto etme hakkı padişaha aittir.
II. Mebusan Meclisi üyelerini halk seçmektedir.
III. Padişah istediği kişileri sürgüne gönderebilmektedir.

hükümlerinden hangileri, Osmanlı Devleti’nde meşruti monarşiye geçildiğinin kanıtı olarak gösterilebilir?

Soru 5

İtalya 1870’de, Almanya 1871’de siyasi birliklerini tamamlayarak hızlı bir sanayileşme sürecine girmişlerdir.

Bu gelişmenin Avrupa’da;

I. Siyasi güç dengelerinde gelgitlerin görülmesi
II. Sömürgecilik politikasının son bulması
III. Avrupa devletleri arasında bloklaşmaların başlaması

durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?

Soru 6

Trablusgarp savaşı sırasında İtalya isteklerini Osmanlı Devleti'ne kabul ettirmek için; 

I. Almanya ile işbirliği yapma 
II. On iki ada ve Rodos'u işgal etme 
III. Antalya ve çevresini işgal etmesi 

yollarından hangilerine başvurduğu söylenebilir?

Soru 7

I. Bulgaristan 
II. Sırbistan 
III. Romanya 
IV. Arnavutluk 

Yukarıdaki devletlerden hangileri, I.Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı devletler arasında gösterilemez?

Soru 8

1839 yılında kabul edilen Tanzimat Fermanı’na göre;

I. Yasalar, herkese eşit olarak uygulanacaktır.
II. Mahkemeler, herkese açık olacak mahkemesiz ceza verilmeyecektir.
III. Müslüm, gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın her kesin can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.

Buna göre;

I. Halkın egemenliği kabul edilmiştir.
II. Hukuk devleti olma konusunda önemli adımlar atılmıştır.
III. İnsan hakları ile ilgili hükümler taşımaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

Soru 9

Avrupa’da büyük fabrikalarda üretilen mallar sıkça ve düşük fiyatlarla Osmanlı ülkesine girmeye başladığında, Osmanlı Devleti Sanayi Devrimi’ni yapmamış olması, kapitülasyonlar ve el emeğine dayalı atölye üretiminden dolayı yabancı mal akışını durduramadı.

Bu durum Osmanlı Devleti’nde;

I. Küçük atölyeler kapanmıştır.
II. Liberal ekonomiye geçilmiştir.
III. Beş yıllık kalkınma planı uygulamaya sokulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

Soru 10

 1856’da ilan edilen Islahat Fermanı ile Osmanlı Devleti; Gayrimüslim azınlıklara, Müslümanlarla yasa önünde eşit haklar vermekle kalmayıp artı haklar da vermiştir.

Osmanlı Devleti bu politikayla;

I. Avrupalı devletlerin, iç işlerine karışmasını engellemek.
II. Fransız İhtilali’nin yaydığı ulusçuluk akımlarının etkisi azaltmak
III. Sanayi Devrimi’nin, yarattığı olumsuz ekonomik tabloyu değiştirmek

amaçlarından hangilerinin hedeflendiği savunulabilir?

Soru 11

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, bir yandan Batılı devletler örnek alınmış ve batılılaşma hareketleri artmış diğer yandan da Avrupa’ya bağımlı haline gelinmiştir.

Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti’nin;

I. Dış Borçlar Kurulu’nun oluşturulması
II. Batıyı örnek alan eğitim kurumlarının, kurulması
III. Baron dö Tot, Kont dö Boneval gibi teknik subayların askeri düzeltim çalışmalarında görevlendirilmesi

gelişmelerinden hangilerinin öncelikle Avrupa’ya bağımlı hale gelindiğini kanıtlar niteliktedir?

Soru 12

II. Meşrutiyet Dönemi’nde, Kanun–i Esasi’nin 1909 yılında yapılan değişiklikler içerisinde;

I. Hükümet padişaha değil meclise karşı sorumludur.
II. Meclisi açma – kapama yetkisi padişahtan alınmış meclise verilmiştir.
III. Padişahın, sınırsız veto yetkisi sınırlı vetoya dönüşmüştür.

hükümlerinden hangileri için ulusal iradenin yönetimdeki etkinliğini artırdığı söylenebilir?