Atatürk Dönemi İç Politika Testi 2
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Millet Mektepleri'nin amaçlarından biridir?

Soru 2

Atatürk Dönemi'nde Türkiye'de hangi alanda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için önemli adımlar atılmıştır?

Soru 3

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Cumhuriyete karşı çıkan ilk isyan olan Şeyh Sait isyanının özellikleri arasında yer almaz?

Soru 4

Şeyh Sait İsyanı'nın,

I. Laiklik,
II. Rejim,
II. Millet egemenliği

unsurlarından hangilerini hedef aldığı söylenebilir?

Soru 5

I. Sevr Barış Antlaşması
II. Mondros Ateşkes Antlaşması
III. Mudanya Ateşkes Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmalardan hangisinde "Boğazlarda Komisyon Kurulması" na neden olmuştur?

Soru 6

I. Atatürk tarafından kurulmaları
II. Liberal ekonomiyi desteklemeleri
III. Tek dereceli seçim sistemi

Yukarıdaki maddelerden hangileri Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkasını CHP'den ayıran maddeler arasında yer alır?

Soru 7

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde iktidarın politikalarını eleştiren ve farklı görüşler sunan partilere muhalefet partisi denir.

Atatürk döneminde kurulan "2. Muhalefet Partisi" aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Atatürk döneminde Cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik çıkan isyanlardan hangisinde İstiklal Mahkemesi kurulmadı?

Soru 9

İzmir suikasti Mustafa Kemal'e İzmir'de yapılması planlanan suikast planıdır, suikastciler arasında hangisinin durumu bildirmesi üzerine suikaste engel olunmuştur?

Soru 10

9 Eylül 1923'te Halk Fırkasının kurulmasında;

I. Halk ile devlet arasında köprü kurma,
II. İnkılapları bir program çerçevesinde yapabilme,
III. Sorunları disiplinli bir kadro ile çözme

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 11

I. Halk Fırkası
II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
III. Serbest Cumhuriyet Fırkası

Yukarıdakilerden hangilerinin Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulduğu söylenebilir?

Soru 12

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucularının;

I. Cumhuriyet'in ilanı,
II. Ankara'nın başkent olması,
III. Hilafetin kaldırılması

durumlarından hangileri bakımından Mustafa Kemal ile fikir ayrılığına düştükleri ve yeni bir parti yapılanmasına gittikleri söylenebilir?

Soru 13

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasında fırkanın aşağıdaki ilkelerinden hangisinin neden olduğu olumsuz durumun etkili olduğu söylenebilir?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Halk Fırkasının "9 Umde" adı verilen ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi'nde yapılmamıştır?