Atatürk Dönemi İç Politika Testi 3
Soru 1

Türkiye Cumhuriyeti 1936 Berlin Olimpiyatları'nda ilk kez altın madalyayı hangi dalda kazanmıştır?

Soru 2

Lozan Barış Antlaşması'nda "Ben buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan geldim." diyen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

1930 yılında kurulan "Serbest Cumhuriyet Fırkası" Atatürk tarafından kime kurdurtturulmuştur?

Soru 4

TBMM tarafından açılan Türkiye'nin "ilk ve tek üniversitesi" olarak eğitim vermeye başlayan üniversite aşağıdakilarden hangisidir?

Soru 5

 "Cephaneniz yoksa süngünüz de mi yok? Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" cümlesi Atatürk tarafından hangi savaşta söylenmiştir?

Soru 6

I Bursa Olayı
II Şeyh Sait
III İzmir Suikastı

Mustafa kemal Atatürk, yukarıdaki hangi olaylardan sonra "Bu bir din meselesi değil dil meselesidir" demiştir?

Soru 7

Bulgaristan'da bulunan Türk mezarlarının bir grup Bulgar tarafından yağmalanmasıyla başlayan ve Milli Türk Talebe Birliği tarafından da protesto edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

1924'te Hakkâri ve çevresinde yaşayan Nasturilerin çıkardıkları isyanın bastırılmasında görev yapan, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasında da yer alan "7. Kolordu Kumandanı" aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Atatürk, "Halkın saflığından istifade ederek milletin maneviyatına musallat olan kimseler ve onların takipçileri ve müritleri, elbette ki birtakım cahillerden ibarettir. Bunlar, Türk milleti için ayıp teşkil edecek vaziyetlerin belirmesinde daima etken olmuşlardır. Milletimizin önünde açılan kurtuluş ufuklarında kesintisiz yol almasına engel olmaya çalışanlar, hep bu müesseseler ve bu müesseselerin mensupları olmuştur." demiştir.

Atatürk'ün bu sözünde "milletin maneviyatına musallat olan kimseler" şeklinde ifade ettikleri arasında;

I. Derviş Mehmet,
II. Şeyh Sait,
III. Çerkez Ethem

kişilerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Rauf Orbay ile ilgili verilen özelliklerden biri değildir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi "Menemen Olayı" ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

Soru 12

Mustafa Kemal, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasını bizzat desteklemiştir.

Mustafa Kemal'in böyle bir politika izlemesinde,

I. Kendi partisini kurma,
II. Hükümeti düşürme,
III. Halkın fikirlerini yönetime yansıtma

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 13

I. Rauf Orbay
II. Ali Fethi Okyar
III. Cafer Tayyar

Yukarıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasında yer almaz?

Soru 14

Atatürk'ün Nutuk adlı eserinde;

I. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması,
II. Kendisine suikast girişiminde bulunulması,
III. Menemen Olayı'nın yaşanması

gelişmelerinin hangilerinden bahsettiği söylenebilir?