Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi 2
Soru 1

Lozan Antlaşması'nda ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde Türkiye gibi Boğazlar üzerinde önemle duran devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Türkiye’nin 1923-1926 arası dönemde İngiltere ile yaşadığı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Misakımillî sınırlarına halk oylaması ile katılmıştır?

Soru 4

Mustafa Kemal Atatürk’ün dış politikada izlediği yöntem ve ilkelerden biri de gerçekçiliktir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gerçekçilik ilkesinin kapsamı içerisinde değerlendirilmez?

Soru 5

Atatürk ile Venizelos'un kurmuş olduğu Türk - Yunan dostluğu, aşağıdaki sorunlardan hangisinin ortaya çıkmasıyla yeniden bozulmuştur?

Soru 6

Ankara’da 1937 yılından itibaren oturmaya başlayan John Van A. Mac. Murray, hangi ülkenin büyükelçisidir?

Soru 7

Lozan Antlaşması ile Türkiye'nin ödemesi gereken borcun miktarı ve eşit taksitlerle ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti borçlar konusunda en fazla ödemeyi aşağıdaki devletlerden hangisine yapmıştır?

Soru 8

Atatürkçü düşünce sisteminde millî dış politikanın en önemli esaslarından biri “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesidir.

Buna göre;

I. Balkan Antantı’nın imzalanması,
II. Türkiye’nin Sadabat Paktı’na katılması,
III. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

gelişmelerinden hangilerinin bu ilke doğrultusunda gerçekleştiği söylenebilir?

Soru 9

Türkiye Cumhuriyeti dış politikada aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanarak kendisini savunmuştur?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nın üyelerinden biri değildir?

Soru 11

I. Nüfus mübadelesi
II. Yabancı okullar sorunu
III. Borçlar meselesi
IV. Musul sorunu

Yukarıdakilerden hangileri 1933 öncesi Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa arasında yaşanan sorunlardandır?

Soru 12

Lozan Antlaşması’nda “Yeni Türk adliyesini düzenlemek için Avrupa’dan gelen uzmanların beş yıl boyunca Türkiye’de görevlendirilmesi, fakat adli kararlarda etkin olamamaları” esasının kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?