Atatürk İlke ve İnkılapları Testi
Soru 1

I. Eğitimde kız ve erkek çocukları arasında eşitlik sağlanmalıdır.
II. Eğitim yaygınlaştırılmalı ve eğitimde fırsat eşitliğine yer verilmelidir.
III. Eğitimin dili yönetimi ve araçları milli olmalıdır.

Yukarıda verilen ilkelerden hangileri doğrudan "Halkçılıkla" ilgilidir?

Soru 2

Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.

Buna göre ‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün temel ilkelerinden değildir?

Soru 4

Saltanatın kaldırılmasının,

I. Cumhuriyetçilik,
II. Milliyetçilik,
III. Laiklik

ilkelerinden hangileri ile ilgili olduğu savunulabilir?

Soru 5

Milliyetçiliğin Türk toplumuna katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 6

Cumhuriyet Dönemi’nde Türk dili üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile Türkçe’nin zenginliği ortaya koyulurken,myabancı dillerin boyunduruğundan da kurtarılması amaçlanmıştır.

Yukarıdaki çalışmaların Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda olduğu söylenebilir?

Soru 7

"Herkesin kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması" aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

Soru 8

I. Akılcılık-Bilimsellik
II. Ulusal Bağımsızlık
III. Ulusal Egemenlik

Yukarıdaki bütünleyici ilkelerden hangileri doğrudan laiklik ve inkılapçılık ilkelerinin sonucudur?

Soru 9

Cumhuriyet Döneminde;

I. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
II. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması
III. Türk Dil Kurumu’nun kurulması

gibi yenilikler yapılmıştır, bu yeniliklerin Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Soru 10

I. Şapka Kanunu’nun çıkarılması
II. Türk Tarih Kurumunun açılması
III. Türk dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması

Yukarıdakilerden hangileri milliyetçilik anlayışının doğrudan bir gereğidir?

Soru 11

Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya ve bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya denir.

Yukarıda verilen tanım Atatürk ilkelerinden hangisine aittir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi ile bağdaştığı savunulamaz?

Soru 13

Atatürk’ün ‘’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’’ sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilgilidir?

Soru 14

- Türk Tarih Kurumu
- Türk Dil Kurumu

Milliyetçilik İlkesi doğrultusunda açılan bu kurumların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 16

- Ulusal devlet anlayışını benimser.
- Birlik ve beraberlik anlayışında hareket eder.
- Bağımsızlığı temel alır.

özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

I.Birbirini tamamlayıcı nitelikler taşıması
II. Çağdaşlaşmayı hedef alması
III. Akıl ve bilime dayanması

bu özelliklerden hangileri Atatürk ilkeleriyle ilgilidir?

Soru 18

Cumhuriyetin ilk yıllarında kız ve erkek çocuklarına eğitim sisteminden istedikleri biçimde faydalanma yolunun açılması, aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisinin uygulandığına kanıttır?