Atatürk İlke ve İnkılapları Testi 3
Soru 1

 Atatürk’ün Türk toplumuna getirdiği Halkçılık kavramında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 2

Teşkilat-ı Esasiye yer alan "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." maddesi ile;

I.  Laiklik
II. Cumhuriyetçilik
III. Halkçılık

ilkelerinden hangisi ya da hangileri vurgulanmıştır?

Soru 3

Atatürk ilkelerinden hangisi diğerlerini de kapsayan bir yapıya sahiptir?

Soru 4

Mustafa Kemal Atatürk, “Millet, geleceğini doğrudan doğruya eline aldı, saltanat ve egemenliğini bir kişi de değil, bütün bireyler tarafından seçilmiş vekillerinden meydana gelen bir yüce meclise teslim etti. İşte o meclis, yüce meclisimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu egemenlik makamımızın hükümetine TBMM derler. Bundan başka bir egemenlik makamı, bundan başka bir hükümet kurulu yoktur ve olamaz” demiştir.

Mustafa Kemal Atatürk bu açıklamasında aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri içinde yer almaz?

Soru 6

- Medeni Kanun'un kabul edilmesi
- Âşar vergisinin kaldırılması
- Unvan ve lakapların yasaklanması

Bu inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Soru 7

Atatürk inkılâplarını dayandığı ilkelerden bazıları şunlardır;

- Ulusal birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.
- Ülke çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılmalıdır.
- Din ve vicdan özgürlüğü kısıtlanmamalıdır.
- Egemenlik ulusa ait olmalıdır.

bu bilgilerde Atatürk’ün ilkelerinden hangisi üzerinde durulmamıştır?

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ekonomi alanında devletçilik ilkesinin uygulanmasında en az etkili olan gelişmedir?

Soru 9

I. Çok partili siyasi yaşam
II. Tüm yurttaşların haklarının güvence altına alınması
III. Seçim ve halk iradesinin temsil edilmesi

Yukarıda verilenlerden hangilerinin ‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin savunduğu düşünceler olduğu söylenebilir?

Soru 10

Türk Medeni Kanununun kabul edilmesi;

I. Laiklik
II. Halkçılık
III. Devletçilik

ilkelerinden hangileri ile ilgilidir?

Soru 11

Atatürk'ün siyasi tartışmaların dışında tutulmasını istediği iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

Halkçılık ilkesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin doğal sonucudur?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

Soru 14

I. Halkın tüketim gereksinimlerinin ucuza mal edilmek istenmesi
II. Halkın düşünce ve vicdan özgürlüğünün sağlanması
III. Geleneksel kurumların kaldırılarak yerine yeni kurumların oluşturulması

Bu gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangileriyle ilgilidir?

Soru 15

Atatürkçülüğün “yenilenme, değişme, çağdaşlaşma”yı anlatan ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?