Atatürk İlke ve İnkılapları Testi 4
Soru 1

I. Medreselerin kapatılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Saltanatın kaldırılması

yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangileri "Cumhuriyetçilik" ilkesi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 2

- Etnik ayrımcılığa karşıdır.
- Sınıfsal farkları reddeder.
- Ortak vatan ülküsünü esas alır.

özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Türkiye’de devletçilik ilkesinin benimsemesinde aşağıdakilerden hangisinin önemli bir gerekçe olduğu söylenemez?

Soru 4

I. Millet Mekteplerinin açılması
II. Yeni Türk Harflerinin kabulü
III. Türk Dil Kurumunun kurulması

yukarıdaki gelişmelerden hangileri "Milliyetçilik" ilkesi esasına dayanır?

Soru 5

Laiklikle ilgili;

I. Halkın dinini seçme ve vicdan özgürlüğünün olması,
II. Kişinin özel hayatında serbestçe ibadet edebilmesi,
III. Yasaların ve kuralların toplumun inançlarına göre düzenlenmesi,
IV. Kişinin özel yaşamında dindar olma zorunluluğunun bulunması,
V. Devletin tüm inançlar karşısında tarafsız olması,
VI. Diyanet İşleri Başkanı’nın devletin memuru olması

ifadelerinden hangilerinin yanlış olduğu savunulabilir?

Soru 6

Milli mücadele döneminde Amasya Genelgesinde yer alan "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" maddesi;

I. Cumhuriyetçilik
II. Halkçılık
III. Laiklik

ilkelerinden hangisi veya hangileri ile doğrudan ilgilidir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu durumunda olan halkçılığın özellikleri arasında yer almaz?

Soru 8

Haksızlığa uğrayan her vatandaş yasalar doğrultusunda hakkını arayabilir, bu anlayış Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Soru 9

Atatürk ilkelerinden hangisi diğerlerinin yaşama geçmesinde etkili olmuştur?

Soru 10

Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle Mecelle yürürlükten kaldırılmış, herkesin kendi dinine göre yargılanması uygulamasına son verilmiş, şeriat ve cemaat mahkemeleri kapatılmıştır. Medeni Kanun’la kadınlar hukuksal alanda erkeklerle eşit hâle getirilmiştir.

Buna göre hukuksal inkılapların Atatürk’ün,

I. Laiklik,
II. Halkçılık,
III. Devletçilik

ilkelerinden hangilerinin hâkimiyetine hizmet ettiği söylenebilir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinin demokratik bir devlet için öncelikle gerekli olduğu savunulabilir?

Soru 12

Atatürk’ün devletçilik ilkesini uygulamak istemesinde;

I. Özel mülkiyeti sınırlandırmak
II. Önemli ve büyük yatırımları devlet eliyle gerçekleştirmek
III. Dış sermayenin ülkeye yatırım yapmasını engellemek

durumlarından hangileri yer almaz?

Soru 13

Atatürk milliyetçiliğinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 14

Atatürk bir konuşmasında;

“Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde, akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederse manevi mirasçılarım olurlar.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisini öne çıkarmaktadır?

Soru 15

İşgallere karşı Anadolu’da başlayan direniş hareketlerine bakıldığında, Atatürk ilkelerinden hangisinin daha önce Anadolu halkı tarafından benimsendiği söylenebilir?