Atatürk İlke ve İnkılapları Testi 6
Soru 1

Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor, velhasıl herhangi bir sosyal müessesede faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir.

Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki hangi ilkeyle ilgilidir ?

Soru 2

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi hem Halkçılık hem de Cumhuriyetçiliğin gereği olarak yapılmıştır?

Soru 3

Atatürk’e göre “devlet, fikir ve vicdan hürriyetini güvence altına almalıdır.”, bu durum hangi Atatürk ilkesini gerekli kılmaktadır?

Soru 4

Bir ülkeyi yönetenlerin tüm eylem ve işlerinde serbest olması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine uygun değildir?

Soru 5

Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen aşağıdaki yeniliklerden hangileri halkçılık ilkesiyle ilgili değildir?

Soru 6

Milletleri meydana getiren unsurlardan birisi de zor zamanlarda bir araya gelebilmesi, ülkenin yararına olan meselelerde beraber hareket edebilmesidir. Osmanlı’nın son zamanlarında ve Millî Mücadele yıllarında bu konuda sıkıntılar yaşanmış, kültür ve düşünce farklılığı birlik ve beraberliğin sağlanmasında zorluklara yol açmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de eğitim ve kültür karmaşasını önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
A) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
B) Çok partili hayata geçiş denemeleri
C) Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabulü
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü
E) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

Soru 7

Mustafa Kemal Atatürk “Halka aşılanacak idealler, halkın ruhundan ve vicdanından alınmalıdır. Unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” diyerek Türk eğitim sisteminin hangi yönü vurgulanmıştır?

Soru 8

Cumhuriyet Dönemi’nde miladi takvim, saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu gelişmeler aşağıdaki Atatürk ilkelerinin hangisiyle ilgilidir?

Soru 9

Atatürkçülük durağan bir düşünce sistemi değildir.” yargısına;

I. İnkılapçılık,
II. Devletçilik,
III. Halkçılık

ilkelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 10

1 Kasım 1928’de kabul edilen kanunla, Latin harfleri Türkçeye uyarlanarak günümüz Türk alfabe sistemine geçilmiştir.

Bu uygulama ile,

I. Okur - yazar oranını artırmak
II. Batı ile ilişkileri kolaylaştırmak
III. Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırmak

durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?

Soru 11

I. Medreseler kapatıldı.
II. Devlet izni olmadan okul açılması yasaklandı.
III. Müfredat programları düzenlendi.

verilenlerden hangileri Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un getirdiği düzenlemelerden değildir?

Soru 12

Türkiye, Lozan Barış görüşmelerinde kapitülasyonların kaldırılması için uğraş verirken 18 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi’ni toplamış ve Misak-ı İktisadi’yi kabul etmiştir.

Bu gelişmenin aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin ön plana çıkmasını sağlamıştır?

Soru 13

Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirdiği aşağıdaki düzenlemelerden hangisinde öncelikle imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir ülke meydana getirme anlayışı etkili olmuştur?

Soru 14

Türkiye’de 1920 - 1923 yılları ile 1923 - 1925 yılları arasında Atatürk ilkelerinden ikisinin hayata geçirilmesi yolundaki mücadeleler hız kazanmıştır.

Bu iki ilke aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 15

Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi “çağdaşlık ve Batılılaşma” ilkesiyle bütünleşir.

Buna göre inkılapçılık;

I. Akıl ve bilime,
II. Ulusal egemenliğe,
III. Çok partili demokrasiye

kavramlarından hangilerine dayandırılmaktadır?