Atatürk İlke ve İnkılapları Testi 7
Soru 1

Atatürk, “Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak, yerlerine milletin en yüksek uygar gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymuş olmaktır.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Soru 2

Türk İnkılabı’nın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü dünya görüşünün temelini oluşturur?

Soru 4

I.Amasya genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar
II.TBMM’nin açılışı ve anayasalar
III.Saltanatın kaldırılması
IV.Cumhuriyetin ilânı

Yukarıda sözü edilen uygulamalar, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

Soru 5

I.Saltanatın kaldırılması
II.Cumhuriyetin ilânı
III.Halifeliğin kaldırılması

Yukarıdaki inkılâplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?

Soru 6

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlamıştır?

Soru 7

 Kanun önünde eşitliğin sağlanması ve her türlü ayrıcalığın reddi anlamına gelen "Halkçılık" aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

Soru 8

I.İstiklâl marşı’nın kabûl edilmesi
II.Türk Dil Kurumu’nun açılması
III.Türk Târih Kurumu’nun açılması
IV. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması

Yukarıdaki inkılâplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir?

Soru 9

Yürürlükteki anayasaya göre, herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Anayasada yer alan bu hüküm öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereğidir?

Soru 10

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk anayasası olan 1924 Anayasası’nda “Devletin dini İslâm’dır” hükmü de yer almıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, söz konusu hükmün anayasaya konulmasının sebeplerinden biri olamaz?

Soru 11

Vatandaş haksızlığa uğradığı zaman, herkese eşit biçimde uygulanan yasalarla hakkını arar.

Bu anlayış aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

Soru 12

Amasya Genelgesi’nde yer alan “Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olamaz?

Soru 13

Türkiye de devletçilik ilkesi hangi yıldan başlayarak uygulamaya konulmuştur?

 

Soru 14

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözü aşağıdakilerden en çok hangisiyle ilişkilidir?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden biri değildir?

Soru 16

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, aşağıdaki ilkelerden hangisini kötüye kullanarak Şeyh Sait ayaklanmasına ortam hazırlamıştır?

Soru 17

 Yeni Türk Devletlerinde;

I. Tarih ve dil anlayışının değişmesi,
II. Ölçülerin ve takvimin yeniden düzenlenmesi,
III. Şapka giyilmesi,

İle ilgili inkılaplarının hangilerinde doğrudan uluslaşma amacı olduğu savunulabilir?

Soru 18

Akılcılık ve bilimsellik, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden özellikle hangisinin sonucudur?