I. Dünya Savaşı Testi
Soru 1

İsmet İnönü’ye göre bizim Cihan Harbi’ne girmemiz, ibret verici safhalardan geçerek tahakkuk etmiştir. İtilaf Devletlerinin bize harp ilan etmelerini hazırlayan hadiseleri hükûmet başkanı bir emrivaki olarak kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. Cihan Harbi’ne girme kararının alınmasında, birinci derecede söz sahibi olanların fikir ve mutabakatını gösteren bir delile rastlamış değiliz. En önemlisi Birinci Cihan Harbi’ne Meclis kararı olmaksızın girmişizdir.

Bu bilgiler I. Dünya Savaşı’na karar veren Osmanlı yöneticilerinin öncelikle aşağıdakilerden hangisini yok saydıklarını kanıtlamaktadır?

Soru 2

I. Dünya Savaşı'nın temel nedenlerinden biri de sanayileşen devletlerin hammadde ve pazar bulma yani ekonomik paylaşım ve üstünlük kurma mücadelesidir.

Bu bilgiye göre, I. Dünya Savaşı öncesinde devletlerarası bloklaşmanın ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Sovyet Rusya 3 Mart 1918'de İttifak Devletleriyle Brest - Litovvsk Antlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilmiştir. Yeni yönetim, Çarlık Rusya'nın itilaf Devletleriyle birlikte yaptığı gizli antlaşmaları Dünya kamuoyuna açıklayarak yapılan savaşın emperyalizm Savaşı olduğunu ifade etmiştir.

Sovyet Rusya'nın bu açıklamasının aşağıdakilerden hangisine etki ettiği söylenemez?

Soru 4

I. Dünya Savaşı devam ederken, gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti toprakları paylaşılmıştır.

Bu paylaşımın yapılmasında;

I. Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybedeceği,
II. Anlaşma devletlerinin kendi güçlerine olan güveni,
III. Savaşın geç sona ereceği düşüncesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 5

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın yanında girmesinde etkili olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

I. Dünya Savaşı sonrasında dünya barışının ancak ortak güvenlik sistemiyle korunabileceği düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

Soru 7

Almanya, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Almanya, Osmanlı halifesinin kutsal cihat ilan etmesiyle bütün Müslümanların Osmanlı Devleti yanında yer alacağını düşünmüştü.

Buna göre Almanya’nın;

I. Osmanlıcılık,
II. Ümmetçilik,
III. Turancılık

fikirlerinden hangilerinin uygulanmasını çıkarlarına uygun gördüğü söylenebilir?

Soru 8

 I. Dünya Savaşı'nda;

- Osmanlı Devleti jeopolitik açıdan önemli konumdadır.
- Almanya, Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa katılmasını istemektedir.

Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Almanya'nın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 9

Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan;

I. Cezayir ve Hindistan Müslümanlarının bazı cephelerde Osmanlı Devleti'ne karşı savaşması
II. Ortadoğu'da Arapların Osmanlı Devleti'ne karşı ingilizlerle birlikte hareket etmesi
III. İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya yardım ulaştırmak için Çanakkale Cephesi'ne saldırı düzenlemesi

gelişmelerinden hangileri, dinin siyasi ilişkilerde belirleyici olmadığının kanıtıdır?

Soru 10

I. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'ne birşey kazandırmadığı gibi daha sonraki yıllarda devlet yapısı ve sınırlarında köklü değişmeler meydana getirmiştir.

Buna göre,

I. İttihat ve Terakki Partisi'nin yönetimi terketmesi,
Il. Bölgesel direniş hareketlerinin başlaması,
III. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması

gelişmelerinden hangileri savaş sonunda Osmanlı Devletin'de görülen değişiklikler arasında gösterilemez?

Soru 11

I.Dünya Savaşı'na neden olan ilk savaş ilanı aşağıdaki devletlerin hangileri arasında olmuştur?

Soru 12

Almanya’nın, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile ittifak kurmak istemesi;

I. Savaş yükünü hafifletme,
II. Boğazların İtilaf gemilerine kapanmasını sağlama,
III. Cephe sayısını İtilaf Devletleri aleyhine artırma

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

Soru 13

I. Dünya Savaşı başlarında;
I. Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırması
II. Tarafsızlığını ilan etmesi
III. Genel seferberlik ilan etmesi
IV. Almanya ile saldırmazlık anlaşması yapması

gibi girişimlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin savaşa katılma düşüncesinde olduğunu göstermektedir?

Soru 14

Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri, aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını, paylaşmayı planlamışlardır.

İtilaf Devletleri bu antlaşmalarla,

I. Ulus esasına dayanan devletler kurma
II. Sömürgecilik hareketini sürdürme
III. Devletler arasında eşitliği sağlama

amaçlarından hangilerine ulaşmak istemişlerdir?

Soru 15

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde aşağıdakilerden hangisinin bir etkisinin olduğu söylenemez?

Soru 16

Mustafa Kemal'in Arıburnu,Conkbayırı ve Anafartalar'da düşman güçlerine karşı büyük başarılar kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

Osmanlı Devleti hangi savaş sırasında, kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etmiştir?

Soru 18

İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nda savaş boyunca tarafsız kalması için Osmanlı Devleti’ne bazı önerilerde bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti de buna karşılık kapitülasyonların kaldırılmasını, Ege Adalarının kendisine verilmesini ve Mısır Sorunu’nun çözümlenmesini istemiştir.

Osmanlı Devleti bu tutumuyla;

I. Ekonomik bağımsızlığını sağlama,
II. Uzun süreli sorunlarını çözüme kavuşturma,
III. Orta Doğu’da etkinliğini artırma

hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir?