I. Dünya Savaşı Testi 2
Soru 1

Fransa-Almanya sınırında bulunan Alsas-Loren Bölgesi, zengin demir ve kömür yataklarına sahiptir. Bu nedenle bölge, Sanayi İnkılabı sonrasında önem kazanmış ve Fransa ile Almanya arasında daima çekişme konusu olmuştur. Hatta bu çekişmenin I. Dünya Savaşı’nın en önemli nedenlerinden biri olduğu da söylenebilir.

Bu bilgiler devletlerarası ilişkilerin bozulmasında, aşağıdaki politikalardan hangisinin etkili olduğunu kanıtlamaktadır?

Soru 2

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda, savaştığı cephelerde başlıca amaçları şunlar olmuştur;

I. Kaybettiği toprakları geri almak
II. Topraklarını korumak
III. Müttefiklerine yardımcı olmak

Aşağıdakilerden hangisinde verilen cephelerde sadece III. amaç için savaşıldığı söylenebilir?

Soru 3

I. Dünya Savaşı'nın;

I. Balkanlarda panslavizm politikası nedeniyle Avusturya - Macaristan ile Rusya arasında anlaşmazlık olması
II. Avusturya - Macaristan veliahtının Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi
III. Almanya'nın, İngiltere'nin güneydoğu Asya'daki sömürgelerine göz dikmesi

nedenlerinden hangileri, bu savaşın devletler arasında pazar kapma yarışı olduğunu kanıtlamaktadır?

Soru 4

I. Dünya Savaşı'nın;

I. Rusya'nın Boğazlar ve Doğu Anadolu'yu almak istemesi,
II. İngiltere'nin sömürge yollarını açık tutma amacında olması,
III. Almanya ve İngiltere arasında sömürge paylaşımının olması

nedenlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin yeni cepheler açmasına doğrudan etki yaptığı savunulamaz?

Soru 5

I.Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan "Sen Jermen Antlaşması" ile aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır?

Soru 6

Birinci Dünya Savaşı’nın;

I. İmparatorlukların parçalanması,
II. Milletler Cemiyetinin kurulması,
III. Ulus devletlerin yaygınlaşması,
IV. Birçok devlette rejim değişikliklerinin yaşanması

sonuçlarından hangileri sınır değişikliklerinin yaşandığının bir göstergesidir?

Soru 7

I. Dünya Savaşı sırasında,

I. İngiltere ve Fransa'nın, sömürgelerinden getirdikleri askerleri cepheye sürmesi
II. ittifak Devletleri'nin topraklarında yaşayan bazı etnik unsurların itilaf Devletleri tarafından kışkırtılması
III. ABD'nin İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girmesi

gelişmelerinden hangileri, bazı devletlerin çok uluslu yapıya sahip olmalarının, savaştaki durumlarını olumsuz etkilediğinin kanıtıdır?

Soru 8

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce siyasi yalnızlıktan kurtulmak amacıyla lngiltere'ye yakınlaşmak istemiştir. Fakat İngiltere Osmanlı Devleti'nin ittifak isteğini kabul etmemiştir.

İngiltere'nin bu yaklaşımında,

I. Osmanlı Devleti'nin dostluğuna güvenmemesi,
II. kendi müttefikleriyle anlaşarak Osmanlı topraklarını paylaşmayı düşünmesi,
III. Osmanlı Devleti'nin güçsüz olması

nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 9

Aşağıdaki devletlerin hangisinde I. Dünya Savaşı sonucunda rejim değişikliği olmuştur?

Soru 10

Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşı’nda, Osmanlı ordularını kumanda eden Alman Generali Liman Von Sanders’in savaş planının yanlışlığı konusunda sürekli Osmanlı yönetimini uyarmıştır. Bu planın amacının düşman kuvvetlerinin karaya çıkmasını engelleyerek ağır kayıplar vermesini sağlamak değil, İtilaf Devletlerine ait orduların büyük bir bölümünü bu cephede uzun süre oyalamak olduğunu belirtmiştir. Ancak uyarıları karşısında beklediği ilgiyi görememiştir.

Buna göre Çanakkale Savaşları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 11

İttifak Devletleri'nin Rusya ile Brest-Litowsk Antlaşmasını imzalaması ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

Soru 12

Wilson İlkeleri'nde yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:

I. Yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı alınmayacaktır.
II. Bir bölgede hangi ulus çoğunlukta ise, bölgenin geleceğinde de o ulus söz sahibi olacaktır.
III. Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacaktır.

Bu hükümlerden hangileri Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına uygundur?

Soru 13

Çanakkale Zaferi'nin,

I. Türklerde yurtseverlik ve bağımsızlık duygusu artmıştır.
Il. Mustafa Kemal Paşa içte ve dışta tanınmıştır.
III. Yardım götürülemeyen Rusya'da ekonomik kriz artmıştır.

sonuçlarından hangilerinin Milli Mücadele'ye doğrudan katkı sağladığı savunulabilir?

Soru 14

I. Sanayi İnkılabı
II. Devletler arası bloklaşmalar
III. Bolşevik İhtilali

Yukarıdakilerden hangileri I. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında gösterilebilir?

Soru 15

Hicaz-Yemen Cephesi'nin bir bölümünde Osmanlı birlikleri kutsal yerleri korumak için savaşın sonuna kadar mücadele etti. Bu cephede hem İngilizler, hem de Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile mücadele edildi.

Bu bilgiye bakıldığında, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin geçersiz olduğunun ortaya çıktığı söylenebilir?

Soru 16

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı - Alman savaş planının esaslarından bazıları şunlardır:

I. İngiltere'nin sömürge bağlantılarını kesmek için Süveyş Kanalı'na yönelik askeri bir harekât başlatmak
II. Kafkasya ve Orta Asya Türklerini harekete geçirerek Rusya'ya darbe vurmak
III. Halifenin dinsel gücünü kullanarak İngiliz ve Fransız sömürgelerinde yaşayan Müslümanları ayaklandırmak

Bu esaslardan hangileri İtilaf Devletleri'ni savaş sırasında içerden parçalama amacına yöneliktir?

Soru 17

1918'de itilaf devletleri, bir yandan Anadolu'yu kendi aralarında paylaşırken, bir yandan da gayr-i müslimleri ve dünya kamuoyunu Türkler aleyhine kışkırtmaya çalışmışlardır.

Buna göre;

I. Anadolu'daki azınlıkları kullanarak nüfus alanları oluşturma,
II. Anadolu'yu haklı nedenlerle paylaştıklarını dünyaya kabul ettirme,
III. Türk halkını Anadolu'dan tamamen çıkarma

amaçlarından hangilerine itilaf devletlerinin ulaşmaya çalıştığı savunulamaz?

Soru 18

Osmanlı Devleti çıkardığı Tehcir Kanunu’yla Rus ordusu ile iş birliği içinde bulunan Ermenileri Suriye Bölgesi’ne göç ettirirken;

- Göç ettirilenlerin vergilerini ertelemiş,
- Yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirmiş,
- Diledikleri eşyaları yanlarına almalarına izin vermiş,
- Ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri için kararname yayımlamıştır.

Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin uyguladığı tehcir politikasında aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrultusunda hareket ettiği söylenemez?