I. Dünya Savaşı Testi 3
Soru 1

Birinci Dünya Savaşı'nda devletler itilaf ve ittifak grubu olarak mücadele etmiştir.

Savaş sırasında görülen;

I. Gizli antlaşmaların imzalanması,
II. Bulgaristan'ın savaşa girmesi,
III. Alman gemilerinin Osmanlı'ya sığınması

gelişmelerinden hangilerinin itilaf grubunun zaferden emin olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 2

I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan antlaşmaların ortak özelliklerinden bazıları şunlardır:
I. Savaşı kaybeden devletlerin topraklarının parçalanması
II. Yenik devletlere askeri ve ekonomik sınırlamalar getirilmesi
III. Savaşı kaybeden devletlere tek taraflı ve ağır şartlar taşıyan antlaşmalar imzalatılması

Bunlardan hangileri barış antlaşmalarının kısa sürede yürürlükten kalkmasına yol açmıştır?

Soru 3

I. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan;

- Almanya'nın savaştan çekilmesi
- Wİlson İlkeleri'nin yayınlanması
- İngiltere'nin hoşgörülü olacağı inancı

gibi gelişmeler Osmanlı Devleti'nin politikasını aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?

Soru 4

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesindeki;

I. Boğazların bütün devletlerin savaş gemilerine kapatılması,
II. kapitülasyonların tek taraflı kaldırması,
III. Almanlarla gizli bir antlaşmanın yapılması

faaliyetlerinden hangilerinin tarafsızlık ilkesi ile çeliştiği söylenebilir?

Soru 5

- Viyana Kongresi'nde Avrupa'da yeni bir siyasi düzen kurulurken; milliyet ve dil gibi unsurların dikkate alınmaması 1830 ihtilallerinin çıkmasında etkili oldu.
- I. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanan Paris Konferansı'nda imzalanan antlaşmalarda da ulusal değerlere önem verilmemesi yeni çatışmaların ortaya çıkmasına yol açtı.

Bu bilgilere göre, devletlerarası anlaşmazlıklar çözümlenirken dikkate alınması gereken ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Almanya'nın, Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin,

I. Boğazlar üzerinde denetim kurarak Anlaşma Devletleri'nin Rusya ile bağlantısını kesmek
II. Ortadoğu petrollerinin İngilizler tarafından kontrol edilmesini önlemek
III. Süveyş Kanalı'nı denetim altına alarak İngiltere'nin sömürge bağlantılarını koparmak

amaçlarından hangileri, Osmanlı Devleti'nin hammadde kaynaklarının elden çıkmasını engellemeye yöneliktir?

Soru 7

XIX. yüzyılın sonlarına doğru milli birliklerini tamamlayan Almanya ve ltalya kısa zamanda sanayilerini geliştirdiler. Ancak, hammadde ve pazar sorunlarının çözümü için sömürgeye ihtiyaçları vardı ve bu sorunu çözmek için yeni yerlere göz diktiler.

Bu durumun;

I. Trablusgarp,
II. Balkan,
III. I. Dünya

savaşlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir?

Soru 8

Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların bir bölümünün Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır?  

Soru 9

Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir hüküm içermez?

Soru 10

İtilaf Devletleri Çanakkale boğazına yönelik bir saldırı planı hazırlarken,

I. Müttefikleri olan Rusya'ya askeri yardım ulaştırmayı
II. Balkanlarda yeni bir cephe açmayı
III. Boğazları ve İstanbul'u işgal etmeyi amaçlamışlardır.

İtilaf Devletleri'nin bu amaçlarından hangileri Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakarak Osmanlı yönetimini barışa zorlamaya yöneliktir?

Soru 11

Amiral Bristol Raporu'na göre, "İlhak (katma) milliyet bakımından çoğunluğa saygıyı gerektiren prensibe aykırı olacaktır." maddesi I. Dünya Savaşı'yla ilgili gelişmelerden hangisine kesinlikle ters düşmektedir?

Soru 12

Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri tarafından I. Dünya Savaşı’nın dışında tutulmaya çalışılmasında;

I. Tarihî birikim,
II. İnsan gücü,
III. Kültürel çeşitlilik,
IV. Jeopolitik konum

özelliklerinden hangilerinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir?

Soru 13

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yapılan işgallere karşı İstanbul hükümetinin tepkisiz kalması üzerine Anadolu halkı işgallere karşı bölgelerini korumak amacıyla bazı çalışmalar yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür çalışmalara örnek olarak gösterilemez?

Soru 14

Mustafa Kemal'in;

I. Halep'in kuzeyinde İngiliz birliklerinin ilerleyişini durdurması
II. Suriye cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na getirilmesi
III. Çanakkale Savaşı'nda Anafartalar ve Conkbayırı'nda düşmana karşı savunma yapması

başarılarından hangileri Dünya kamuoyu tarafından tanınmasında daha etkili olmuştur?

Soru 15

I. Dünya Savaşı öncesinde;

I. Almanya ve lngiltere arasında başlayan ekonomik rekabet,
II. Avusturya-Macaristan ve İtalya'nın Adriyatik Denizi'ndeki hakimiyet mücadelesi,
III. Fransızların Alsace-Loraine bölgesini Almanya'dan geri alma isteği

durumlarından hangilerinin kutuplaşmalara sebep olduğu söylenebilir?