I. Dünya Savaşı Testi 4
Soru 1

İtilaf Devletlerinin, Çanakkale Cephesi’ni açmaktaki amaçlarından biri de Rusya’daki Çarlık rejimine yardım etmekti.

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin bu amacına ulaşamamasının doğrudan sonucunu oluşturur?

Soru 2

Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan cemiyetlerden bazıları şunlardır;

I. Wilson Prensipleri
II. Kilikyalılar
III. İngiliz Muhipleri
IV. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
V. Rum Pontus

Bunlardan hangileri Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunmasının yabancı devletlerden birinin himayesine girmekle mümkün olacağını savunmuştur?

Soru 3

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan barış antlaşmalarının azınlık sorunlarının yaşanmasına neden olmasında;

I. Bazı devletlere ekonomik ve askerî kısıtlamalar getirilmesi,
II. Manda adı altında sömürgeciliğin devam ettirilmesi,
III. Yeni kurulan devletlerde ulus devlet özelliğine dikkat edilmemesi

durumlarından hangilerinin etkisi olduğu savunulabilir?

Soru 4

Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya'ya yakınlaşma politikası izlemeye başlamıştır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşmasında etkili olmadığı söylenebilir?

Soru 5

İtilaf Devletleri "Hasta Adam" olarak gördükleri Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak için Birinci Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalar imzalamışlardır.

Buna göre Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?

Soru 6

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ile ilgili bazı bilgiler şunlardır:

- Osmanlı Devleti Kafkas ve Kanal cephelerinde taarruz harekatında bulunmuştur.
- Çanakkale Savaşı Rusya'nın zor duruma düşmesinde etkili olmuştur.
- Anadolu'nun paylaşımına Yunanistan'ın ortak edilmesi İtalya ile İngiltere'nin arasını açmıştır.
- Osmanlı Devleti Hicaz ve Yemen cephelerinde Araplarla da savaşmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 7

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı öncesindeki;

I. Genel seferberlik ilan edilmesi,
II. Boğazların bütün devletlerin savaş gemilerine kapatılması,
III. Kapitülasyonların tek taraflı kaldırılması

faaliyetlerinden hangilerinin doğrudan ekonomik bağımsızlığı sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 8

Osmanlı Devleti'nde;

- 1876'da açılan Mebuslar Meclisi'nde Balkan halklarına da temsil hakkı tanınmıştır.
- XIX. yüzyılın sonlarından itibaren İslamcılık düşüncesi savunulmuştur.
- İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet döneminde Türkçülük düşüncesini ön plana çıkarmıştır.

Bu farklı uygulamalar aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacına yöneliktir?

Soru 9

İngiliz ve Fransızlar Paris Antlaşmasının hangi maddesine göre Kırım Savaşına ka­tılış amaçlarını gerçekleştirmişlerdir?

Soru 10

ABD, I. Dünya Savaşı sırasında kalıcı barışı sağlamak için Wilson llkeleri'ni yayınlamıştır. Bu ilkelerden bazıları İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarına uygun olmadığı halde bu devletler ilkeleri kabul ettiklerini açıklamışlardır.

İtilaf Devletleri'nin bu şekilde davranmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
 

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden biri değildir?

Soru 12

Osmanlı Devleti'nde;

I. Padişah ile ayanlar arasında Sened-i İttifak'ın imzalanması
II. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
III. 1876 Anayasası'nın kabul edilmesi
IV. II. Meşrutiyetin ilanı
V. 31 Mart Ayaklanmasının çıkması

gibi gelişmelerden hangileri üzerinde Fransız İhtilali'nin düşünsel bir etkisinin olduğu savunulamaz?