I. Dünya Savaşı Testi 5
Soru 1

1911'de saldırdığı Trablusgarp'ta kesin bir başarıya ulaşamayan İtalya, Çanakkale Boğazı'nı abluka altına aldı ve 12 Ada'yı işgal etti.

İtalya'nın bu girişimi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 2

Meşrutiyet hareketlerini Tanzimat ve Isla­hat Fermanlarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

I. Dünya Savaşı'nda açılan Çanakkale Cephesi'ndeki başarı sonucunda;

I. Türk ulusunda Kuvayi Milliye ruhu doğmuştur.
II. Mustafa Kemal'in askeri yeteneği ortaya çıkmıştır.
III. Rusya'da Çarlık rejimi yıkılmış, Sovyet Rusya kurulmuştur.

Bu sonuçlardan hangilerinin ileride başlayacak olan ulusal bağımsızlık mücadelesine olumlu katkıda bulunduğu savunulabilir?

Soru 4

Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarda Yunanistan hiçbir şey elde edememiştir. Yunanistan'ın İstanbul'a ait isteği de Rus istekleri nedeniyle itilaf devletleri tarafından kabul edilmemiştir.

Osmanlı topraklarının paylaşımı ile ilgili itilaf devletlerinin tutumuna göre;

I. Aralarında görüş ayrılığı olmuştur.
II. Gizli antlaşmalar aynen uygulanmıştır.
III. Aynı bölgede iki devletin çıkarı çatışmıştır.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

Soru 5

 Mustafa Kemal; I. Dünya Savaşı sırasında İstanbul hükümetine gönderdiği bir raporda "...Savaş devam ederse karşılaşacağımız en büyük tehlike, her tarafta çürüyen saltanat binasının bir gün içten, birdenbire ve hep birlikte çökmesi ihtimalidir..." demekteydi.

Aşağıdakilerden hangisi, bu raporda açıklanan görüşlerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

Soru 6

Almanya, Osmanlı Devleti ile aynı ittifakta olmasına karşın, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girerken kapitülasyonları kaldırmasına karşı çıkmıştır.

Almanya'nın bu tutumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Soru 7

I. Dünya Savaşı sonunda görülen;

I. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi
II. Rusya'da Bolşevik ihtilali'nin çıkması
III. Wilson llkeleri'nin yayınlanması

gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilerek ateşkes imzalamasını hızlandırmıştır?

Soru 8

Birinci Dünya Savaşı'nda galip durumda itilaf devletleri olduğu halde, savaştan ayrılan ilk iki devlet de bu bloktan olmuştur. Ülkesinde Bolşevik ihtilali çıkan Rusya, ardından Rus baskısı ile savaşa giren Romanya savaştan çekilmişlerdir.

Bu bilgilere göre;

I. İçteki karışıklıkların dışarıdaki başarıyı engellediği,
II. İtilaf devletleri arasında çıkar çatışmalarının olduğu,
III. Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın içindeki Bolşevikleri desteklediği

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenemez?

Soru 9

I. Dünya Savaşı öncesinde, Avrupa devletleri arasında dünyayı savaşa sürükleyen bir bloklaşma oluşmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 10

I. Dünya Savaşı sonunda Rusya'nın, gizli antlaşmalarda yer alan Boğazlar ve Doğu Anadolu'daki isteklerinden vazgeçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Gizli anlaşmalarla daha önce İtalyanlara bırakılması kararlaştırılan İzmir ve yöresi Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'a verilmiştir.

İngilizlerin çıkarları doğrultusunda meydana gelen bu değişikliğin;

I. Sevr Antlaşması'nın imzalanması,
II. manda ve himayecilik fikrinin ortaya atılması,
III. itilaf devletleri arasında anlaşmazlıkların çıkması

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

Soru 12

Aşağıdaki gelişmelerin hangisi ile I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile Almanya arasında kara bağlantısı sağlanmıştır?

Soru 13

I. Dünya Savaşı'nda mücadele edilen;

I. Çanakkale cephesi
II. Suriye cephesi
III. Mısır cephesi
IV. Kafkasya cephesi
V. Irak cephesi

gibi cephelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin savaşa kaybettiği toprakları geri almak amacıyla girdiğinin göstergesidir?

Soru 14

I. Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ve Osmanlı Devleti'nin karşılıksız olarak elindeki tüm tutsakları serbest bırakması, Osmanlı Ordusu'nun dağılması, Boğazların açılması koşullarını içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

I. Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın İngiltere'nin sömürgeleri ile bağlantı kurmasını engellemek amacıyla açılmasını sağladığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?