I. TBMM Dönemi Testi
Soru 1

Yukarıdaki grafikte I. TBMM’de yer alan millet vekillerinin mesleklerine göre dağılımları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 2

Aşağıdakilerden  hangisinin TBMM tarafın­dan kabul edildiği söylenemez?  

Soru 3

I. TBMM Dönemi'nde meclisin yasama, yürütme, yargı ve iç güvenlik alanlarındaki otoritesini artırmak amacıyla çeşitli merkezlerde İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

Buna göre aşağıdaki şehirlerin hangisiE18 Eylül 1920 ile 17 Şubat 1921 tarihleri arasında İstiklal Mahkemelerinin kurulduğu söylenemez?

Soru 4

Birinci TBMM’de çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı.

Birinci Meclis’te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçları aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi;

I. Yasama
II. Yürütme
III. Yargı

yetkilerinden hangilerini kullanmıştır?  

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin özelliklerinden değildir?

Soru 7

“TBMM’ye karşı ayaklananlar, varlığını inkâr edenler, vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktır.”

Yukarıdaki karar, aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, I. TBMM'nin özellikleri arasında gösterilemez?  

Soru 9

5 Eylül 1920’de I.TBMM tarafından çıkarılan Nisab-ı Müzakere Kanunu’nun kapsamında,

I. Askerler hariç memuriyet ve mebusluğun aynı kişide olamayacağı,
II. Meclisin görev süresinin dört yıl olduğu,
III. Mebusların yılda mazeretsiz olarak 2 ay toplantıya katılamazlarsa üyeliklerinin düşeceği

maddelerinden hangilerinin olduğu savunulabilir?

Soru 10

Türk Siyâsî hayatında olağan üstü durumlarda kurulan İstiklâl Mahkemeleri ilk kez hangi olaydan sonra çalışmaya başlamıştır?

Soru 11

I. Temsil Heyeti
II. İstanbul Hükümeti
III. Kuvayı Milliye

İlk meclisin aldığı "TBMM üzerinde her han­gi bir güç yoktur" kararı yukarıdakilerden hangilerinin dikkate alınmadığı göstermek­tedir?  

Soru 12

İtilâf (Anlaşma) devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması;

I.    Saltanat Şûrası
II.   Mebusan Meclisi
III.  TBMM
IV.  Temsilciler Kurulu

kurumlarından hangileri tarafından onaylanmıştır?

 

Soru 13

Sivas Kongresi'nde oluşturulan Temsil Heyeti'nin görevi aşağıdaki kurumların hangi­ sinin oluşturulması ile sona ermiştir?  

Soru 14

Mustafa Kemal, vilayetlere, sancaklara ve kolordu komutanlıklarına gönderdiği bir genelge ile Ankara’da bir millet meclisi açılacağını, İstanbul’un işgaliyle dağıtılmış olan Mebuslar Meclisinden Anadolu’ya kaçabilen milletvekillerinin de açılacak olan millet meclisine katılabileceklerini bildirmiştir.

Buna göre bu genelge aşağıdakilerden hangisinin göstergesi değildir?