I. TBMM Dönemi Testi 2
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, I.TBMM tarafın­dan gerçekleştirilen bir inkılaptır?  

Soru 2

I. Saltanat makamı
II. Ulusal irade
III. İstanbul Hükümeti

I. TBMM kendisinin üstünde bir güç tanımamakla yukarıdakilerden hangilerini yok saymıştır?

Soru 3

I. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
II. Yasama, yürütme yetkileri TBMM’ye aittir
III. Meclis başkanı hükûmetin de başkanıdır

Yukarıdakilerden hangileri I.TBMM’nin kuvvetler birliği ilkesini benimsediğini gösterir?

Soru 4

Aşağıdaki illerden hangisinin resmen işgaledilmesi TBMM'nin açılmasına zemin hazır­ lamıştır?  

Soru 5

I.TBMM’nin otoritesinin arttığına;

I. İstanbul Hükümetinin yaptığı işlemleri yok sayması,
II. Vergi oranlarını artırması,
III. Üyeleri arasında gruplaşmaların olması

durumlarından hangileri kanıt oluşturur niteliktedir?

Soru 6

Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kabûl edilmiştir?

Soru 7

I. TBMM’nin kuvvetler birliği sistemini kabul etmesinin amaçları arasında,

I. Meclisi milletin tek temsilcisi haline getirme,
II. Çok partili hayata geçişi sağlama,
III. TBMM’nin yetkilerini İstanbul Hükümetinin yetkileriyle eşit tutma,
IV. Hızlı ve işlevsel kararlar alma

durumlarından hangilerinin olduğu savunulabilir?

Soru 8

Hıyânet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükümeti’nin TBMM’ye karşı mücadelesinde başvurduğu yöntemler arasında gösterilemez?

Soru 10

I. TBMM'de;

I.Cumhurbaşkanı
II.Başbakan
III.Meclis Başkanı

makamlarından hangilerinin kurulması ile ilgili bir kararın alındığı söylenemez?  

Soru 11

TBMM İstiklâl Marşı’nı aşağıdaki olayların hangisinden sonra kabûl etmiştir?

Soru 12

I. TBMM'nin;

I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarması
II. İstiklal Mahkemelerinin üyelerini milletvekil­leri arasında seçmesi
III. Düzenli ordunun kurulması ile ilgili kararın kabul edilmesi

faaliyetlerinden hangileri, meclisin yargı yetkisini kullandığını göstermektedir?