İlk Türk İslam Devletleri Testi
Soru 1

I.Asya Hun Devleti
II.Göktürk Devleti
III.Uygurlar

Yukarıdaki Türk devletlerinden hangisi yada hangileri kendilerine özgü alfabe oluşturmuşlardır?

Soru 2

İslâm - İran geleneğini devam ettirerek Selçuklulara ve dolayısıyla sonraki bütün Türk-İslâm Devletlerine örnek olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Selçuklularda iktaların dağıtımından sorumlu divan hangisidir?

Soru 4

Karahanlı Devleti ile Karamanoğlu Beyliği'nin ortak özelliği aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 5

Türk adını siyasal yaşamda bir devlet adı olarak ilk kim kullanmıştır ?

Soru 6

Anadolu'ya yerleşen Türk guruplarının en kalabalık olanı aşağıdakilerde hangisidir?

Soru 7

I. İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın artması,
II. Bağımsız yaşama duygusu
III. Dış güçlerin baskısı

Yukarıdakilerden hangileri Türk göçlerinin nedenleri arasında olduğu savunulabilir?

Soru 8

Büyük Selçuklu Devletinde ikta sahibi bir kumandan elindeki bölgenin gelirlerini yetersiz bulursa değiştirilmesini isteyebildiği gibi, devlet de ikta sahibinin toprağını bir başkası ile değiştirebilirdi.

Bu uygulama ile gerçekleştirilmek istenen amaç aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 9

Aral Gölü yakınlarındaki Amuderya Deltası içinde yaşayan ve tarihi kaynaklara göre balıkçılık ile uğraşan Orta Asya kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Memurların kadıyı desteklemeleri, kadı sarayının itibarını gözetmeleri gerekir. Eğer bir kimse güçlük gösterir ve mahkemede hazır bulunmaz ise, ne kadar haşmetli olursa olsun, sertlik ile ve zor kullanarak kadılık makamında hazır edilmesi gerekir.

Nizamü'l - Mülk'ün bu önerileri aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

Soru 11

Tarihin bilinen ilk Türk topluluğudurlar. Batıya başlattıkları göç sonucunda Tuna Nehrine kadar ilerlemişlerdir. Atı evcilleştirdiğide tarihi kayıtlar arasında yer almıştır.

Yukarıda bahsedilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

-Doğu Roma'yı etkisiz hale getirmek,
-Batı Roma üzerine yürümek

Yukarıdaki askeri taktit hangi Türk Devletine aittir?

Soru 13

Türk Tarihinin Mısır, Suriye, İran gibi bölgelerin de tarihlerini içermesinin nedeni aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 14

Göktürk Devleti, Sasani Devleti ile birleşerek ---------, daha sonra Bizans Devleti ile birleşerek --------devletini yıkmışlardır. 

Yukarıdaki ifade tarihi bilgiler ışığında sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru bir ifade elde edilmiş olur?

Soru 15

Malazgirt Muharebesinden sonra Anadolu'da Türkmenlerin ilk olarak kitleler halinde köylere yerleştikleri görüldü. İlk dönemlerde köylerde Türkmenler çoğunlukta iken kentlerde azınlıkta kaldılar.

Bu durumun nedeni, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 16

İslamiyeti benimseyen ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

Büyük Selçuklu Devletinde devletin yıllık gelirlerinin hesaplanması ve harcanması ile görevli divan aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 18

Akşid Devleti'ni yıkarak Mısır'a hakim olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19

Selçuklu mimarisinde Orta Asya Türk çadır sanatının etkisini taşıyan,silindirik gövdeli anıtmezar niteliğindeki yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

Gazneli Devletinde hükümdarlık aşağıdakilerden hangisi döneminde irsi nitelik kazanmıştır?