İlk Türk İslam Devletleri Testi 2
Soru 1

I. Karatay
II. Huand Hatun
III. Caca Bey

Yukarıda verilen medreselerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir?

Soru 2

İslam Öncesi Türk topluluklarında mezarlara verilen isim nedir?

Soru 3

Büyük Selçuklu Devletinin kurucuları ve halkın büyük çoğunluğu Türk olmasına rağmen memuriyetler İran kökenlilere ait idi.

Bu uygulamanın nedeni aşağıdakilerin hangisinde açıklanmıştır?

Soru 4

İlk Müslüman Türk devletlerinden bazıları siyasi parçalanmayı önlemek için köle asıllı komutan ve devlet adamı kullanma yoluna gitmişlerdir.

Bu politikanın,

I. ülkede iktidar mücadeleleri yaşanmasını önleme,
II. İslam'ın yayılmasını sağlama,
III. Türk geleneklerinin etkinliğini sürdürme

amaçlarından hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 5

Kayseri'deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray'daki Alaeddin Keykubat ve Divriği'deki Turan Melek adlı Türkiye Selçukluları Dönemi’ne ait eserler aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girer?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nde taşra görevlileri arasında yer almaz?

Soru 7

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin Emevilerle yaptıkları mücadelelerden dolayı İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını geciktirdiği söylenebilir?

Soru 8

Dandanakan Savaşının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 9

I. Moğol saldırılarına karşı koyma
II. Haçlılara karşı mücadele etme
III. Bizans baskılarının azalmasını sağlama

Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslam dünyasına sağladıkları askeri ve siyasi katkılar arasında gösterilebilir?

Soru 10

Türk adı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

Soru 11

I. Büyük Selçuklular
II. Memlüklüler
III. Eyyübiler

Yukarıda verilen Türk devletlerinin hangilerinde geleneksel Türk veraset anlayışı yoktur?

Soru 12

Aşağıdaki edebiyatçılardan hangisi, Anadolu Selçuklu Devleti'nde yaşamamıştır?

Soru 13

Selçuklu sınırlarını en geniş büyüklüğe ulaştıran Melikşah'ın Anadolu'nun fethi ile uğraşmadığı görüldü.

Bu davranışın nedeni aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 14

Selçuklu Devleti'nin kurucuları olarak kabul edilen Tuğrul ve Çağrı Bey birlikte uyum içinde çalışmış, devlet yönetiminde bulundukları dönemde önemli başarılara imza atmışlardır.

Bu duruma bakılarak,

I. Selçukluların Türk gelenekleri ile olan bağı zayıflamıştır.
II. Tuğrul ve Çağrı Bey taht için birbirleriyle mücadeleye girişmemiştir.
III. Selçuklularda boy alışkanları sona erdirilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 15

Karahanlı Devleti'nin;

I. Doğu ve Batı diye ikiye ayrılması
II. Asya'da kurulmuş olması
III. Uygur alfabesini kullanması

özelliklerinden hangileri millî bir yapıda olduğuna kanıttır?

Soru 16

Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig adlı eserini hangi Türk devleti döneminde, kime takdim etmiştir?

Soru 17

I. Kösedağ
II. Pasinler
III. Miryokefalon

Yukarıda verilen savaşların kronolojik sıralaması, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 18

Anadolu Selçuklu Devleti'nde hükümdar merkezde olmadığında, yerine aşağıdaki devlet görevlilerinden hangisi vekâlet eder?

Soru 19

Eyyubi Devleti'nde zamanla yaşanmaya başlanan çekişmeler, orduda görev yapan ve Kölemen denilen kişilerin faaliyetlerini artırma imkanı vermiş, 1250'de yıkılan Eyyubi Devleti'nin topraklarında Memlük Devleti (Kölemen) kurulmuştur.

Buna göre, Eyyubi Devleti'nin yıkılmasında,

I. dış baskı,
II. iç karışıklık,
III. ekonomik gerileme

olgularından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

Soru 20

Büyük Selçuklular Dönemi'nde, Hasan Sabbah tarafından kurulan ve önemli devlet adamlarına suikastler düzenleyen Batınî anlayıştaki gizli örgütün mensupları için kullanılan yaygın ifade aşağıdakilerden hangisidir?