İlk Türk İslam Devletleri Testi 3
Soru 1

Analodolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında;

I. Haçlı Seferleri
II. Kösedağ Savaşı
III. Babailer İsyanı

olaylarından hangilerinin etkisi olmamıştır?

Soru 2

Selçuklularda, hükümdar çocukları bir eyalete vali olarak gönderilince yanlarında atabey isminde tecrübeli, bilgili bir görevli bulunur.

Bu uygulama, Selçuklularda;

I. Merkezî otoritenin zayıflanması
II. İkili yönetim anlayışından vazgeçilmesi
III. Hükümdar çocuklarının tecrübe kazanması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

Soru 3

Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan Alparslan Dönemi'nde Gürcistan üzerine iki sefer düzenlenmiş ve bölge toprakları ele geçirilmiştir.

Bu gelişmelere bakılarak,

I. Kafkasya bölgesinde siyasi denetim sağlanmıştır.
II. Büyük Selçuklu Devleti'nin egemenlik alanı genişlemiştir.
III. Ülkede merkezi otoritenin korunması kolaylaşmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 4

Türk-İslam devletlerinin ilk dönemlerinde başkent olan ve Timur Dönemi’nde “Şehirlerin Şahı” unvanıyla bilinen stratejik öneme sahip şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu Devleti döneminde görülen gelişmelerden birisi değildir?

Soru 6

Anadolu'daki Türk varlığına son vermek isteyen Bizans, 1071 yılında kalabalık bir ordu ile Selçukluların karşısına çıkmış, fakat yenilgiye uğramıştır.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 7

Kaşgarlı Mahmut’un “Türk’ün kanadıdır.” diye nitelendirdiği savaş aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Danişmentliler tarafından Anadolu'da yapılan ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

İslam dünyası üzerinde Bizans baskısını sona erdiren savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Gazneliler Devleti, aşağıda verilen hangi savaş sonucunda yıkılma sürecine girmiştir?

Soru 11

Döneminin şartları içinde oldukça profesyonel sayılabilecek güçlü bir yapıya sahip olan Gazne ordusu, çok kısa sürede tümüyle savaşa hazır olabilecek bir durumdaydı.

Gazne ordunun bu özelliğinin,

I. yeni topraklar elde edilmesi,
II. devletler arası alanda siyasi etkinlik sağlanması,
III. yaşanabilecek isyanlara karşı devlet otoritesinin korunması

çabalarından hangilerini engellediği söylenemez?

Soru 12

Gazneliler Devleti, bir başka İslam devletinin (Samanîler) hizmetindeki Türk komutanlar tarafından kurulmuştur. 

Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisi kuruluş şekli açısından bu durumla benzerlik gösterir?

Soru 13

Anadolu Selçuklu Devleti,

I. Han
II. Sultan
III. Keykubat

hükümdarlık unvanlarından hangilerini kullanmışlardır?

Soru 14

İslam öncesi dönemde Türk kültürü ve inancı ile İslam inancının önemli bazı benzerliklere sahip olduğu bilinmektedir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?

Soru 15

1118-1157 yılları arasında hükümdarlık yapmış olan ve Büyük Selçuklu Devleti’nin son sultanı olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir?