İlk Türk İslam Devletleri Testi 5
Soru 1

Aşağıda verilen Türk-İslam bilginlerinden hangisinin çalıştığı alan yanlış verilmiştir?  

Soru 2

Tanınmış Türk - İslam bilginlerinden El Biruni, Hindistan'ın Sultan Mahmut tarafından fethedilen bölgelerinde defalarca inceleme gezisine çıkmıştır. Sanskritçe öğrenmiş, böylece Hint eserleri ile ilgili çalışmalar yapabilme imkanı elde etmiştir. 1017 yılında Hindistan ile ilgili meşhur kitabını yazmıştır.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 3

Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan beyliklerden hangisi Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin zayıflaması üzerine kurulan atabeylikler arasında yer almaz?

Soru 5

İbni Sina, tıp biliminin babası sayılan Hipokrat ve Yunanlı hekim Galen gibi büyük hekimler arasında anılmıştır. El Kanun Fi't Tıb adlı eseri, Avrupa'da tıp fakültelerinde XVII. yüzyıla değin ders kitabı olarak okutulmuştur.

Bu bilgi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?

Soru 6

Türklerde, İslamiyet'in kabulüyle birlikte İslamiyet'teki tasvir yasağı, insan ve hayvan figürlerinin yapılmaması biçiminde yorumlanmıştır. Bu da süslemede, resimden boşalan yerin yazı ile doldurulmasına neden olmuştur. 

Bu parçada anlatılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yaptığı savaşlar arasında yer almaz?

Soru 8

Karahanlı Devleti'yle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 9

Talaş Savaşı'nın

I. Türklerin İslam dinini yakından tanımaları
II. Türk-Arap mücadelesinin sona ermesi
III. Kâğıt üretiminin Çin dışında yayılması

sonuçlarından hangileri dünya kültür tarihini doğrudan etkilemiştir?

Soru 10

I. Karatay
II. Huand Hatun
III. Caca Bey

Yukarıda verilen medreselerden hangileri Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir?

Soru 11

Eski Türk Devletlerinde, kamu yararını korumakla görevli olan devlet otoritesi her şeyden üstün tutulmuştur. 

Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinin hangisinde, hükümdar din işlerini halifeye bırakıp devlet işlerini tümüyle kendi üzerine almakla bu eski Türk geleneğini tekrar başlatmıştır?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Timur Devleti'nin kurulmasını kolaylaştırmıştır?