İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi
Soru 1

I. Hunlar, hükümdarlarına daha çok, sonsuzluk ve genişlik anlamına gelen, “Şanyü” unvanını vermişlerdir
II. Köktürk hükümdarları daha çok, “Kağan” unvanını kullanmışlardır
III.   Uygurlarda  “İdikut” unvanı yaygınlaşmıştır.

İslamiyet öncesi ilk Türk devletlerinde, devletin başkanı ve hâkimiyetin temsilcisi olan, hükümdarın aldığı unvanlar ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangilerinin doğru olduğu savunulabilir?

Soru 2

Aşağıda verilenlerden hangisinin, İslamiyet öncesi ilk Türk devletlerinin yıkılışını kolaylaştıran etkenlerden biri olduğu söylenemez?

Soru 3

İlk Türk devletlerinde hükümdarların belirli hükümdarlık ve hâkimiyet sembolleri vardı.

Aşağıda verilenlerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde "taht” olarak kabul edilebilecek hâkimiyet sembolüdür?  

Soru 4

Yapmış olduğu kahramanlıklarla Oğuz Kağan Destanı’na konu olan Türk hükümdarı aşağıda verilenlerden hangisidir?

Soru 5

Köktürk Devleti’nde batı kanadının yöneticisi olan İstemi Yabgu, devletin batısını yönetirken özellikle İpek Yolu ticaretinde söz sahibi olabilmek amacıyla başarılı bir dış siyaset anlayışı takip etmiştir. 

Buna göre aşağıda verilenlerden hangileri İstemi Yabgu’nun takip ettiği siyaset arasında gösterilebilir?

I. Ak Hunlara karşı Sasani Devleti ile işbirliği yapmıştır.
II. Ak Hunların yıkılmasını sağlamıştır.
III. Bizans’la Sasaniler’e karşı ittifak yapmıştır.

Soru 6

Türklerin ata dini olan tengricilik ile Budizm, Manihaizm, Nesturi Hıristiyanlık bir arada ve problemsiz şekilde yaşamıştır Türk boyları arasında tarım toplumunun ilk örnekleri görülmüştür. Tarım yapabilmek için şehirler kurulmuşlar, göçer hayatın izin vermediği kültür birikimi sağlamışlardır. 

Yukarıda hakkında bilgi verilen Türk topluluğu aşağıda verilenlerden hangisidir?

Soru 7

Türk Devletleri’nde hâkimiyet anlayışının temeli olan “Kut” ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir?