İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 2
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk adının anlamlarından biri değildir?

Soru 2

I. Ülkenin hanedanın malı olması
II. Göçebe yaşamın olması
III. Toyların düzenlenmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde sosyal hayatla ilgilidir?

Soru 3

İslamiyet öncesi Türklerin ana yurtlarının sınırları kesin olarak belirlenememektedir.

Bu durum daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

Soru 4

Orta Asya Türk devletlerinde;

I. Hakan
II. Şad
III. Kağan
IV. Yabgu

unvanlarından hangileri hükümdarlar tarafından kullanılmamıştır?

Soru 5

Kuzey Hunları ile ilgili,

I. boylar birliği şeklinde örgütlenmeleri,
II. Çin egemenliğinden kurtulmak istemeleri,
III. artan nüfuslarına yurt bulmak istemeleri

durumlarından hangileri batıya doğru hareket ederek Kavimler Göçü’nü başlatmalarına neden olmuştur?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kendine ait alfabesi olan ilk Türk devletidir?

Soru 7

Köktürklerin,

I. Çin’e sınır olan bölgelerde serbest pazarlar kurmaları,
II. İpek Yolu hâkimiyeti için Sasanilerle mücadele etmeleri,
III. Çin esaretinden kurtulmak için birçok isyan gerçekleştirmeleri

faaliyetlerinden hangileri ekonomik açıdan kalkınma amacına yöneliktir?

Soru 8

I. Gök Tanrı’ya inanma
II. Ölümden sonra yaşama inanma
III. Başka dinden olanları asimile etmeye çalışma

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinin dinî inanışları arasında yer almaz?

Soru 9

I. Köktürk Devleti’nin İpek Yolu hâkimiyeti için son verdiği Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Uygurların;

I. Mimarlık
II. Resim
III. Heykel

alanlarından hangilerinde ilk eserleri yerleşik yaşama geçmelerinden sonra verdikleri söylenebilir?

Soru 11

I. Asya Hun Devleti
II. Kutluk Devleti
III. Uygur Devleti

Yukarıdaki ilk Türk devletlerinden hangilerine yine Türkler tarafından son verilmiştir?

Soru 12

Parayı kullanan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

I. Türklerin İslamlaşmasının gecikmesi
II. Orta Asya’nın Araplaşmasının önlenmesi
III. Türklerin İslam ordusunda görev almaya başlaması

Türgişlerin Emevilerle savaşması yukarıdakilerden hangileri üzerinde etkili olmuştur?

Soru 14

I. Göç Destanı
II. Karabalasagun Yazıtları
III. Yenisey Yazıtları

Yukarıdakilerden hangileri Kırgızlar Dönemi’ne ait değildir?