İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 3
Soru 1

Orta Asya Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen sözlü hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Uygurlarda,

I. tarla satışı,
II. ev kiralama,
III. toprak vergisi

konularından hangilerine ait belgelere rastlanılmasında yerleşik hayata geçilmesi etkili olmuştur?

Soru 3

I. Çin Seddi’nin yapılması
II. Onluk sistemin kullanılması
III. Yazılı hukuk kurallarının oluşması

Yukarıdakilerden hangileri Asya Hun Devleti dönemine ait özelliklerdendir?

Soru 4

Bilge Kağan’ın yerleşik hayata geçme ve Budizm dinini benimseme teklifine Vezir Tonyukuk ve kurultay karşı çıkmıştır.

Vezir Tonyukuk ve kurultayın bu tutumu,

I. kağanın mutlak bir otoriteye sahip olmadığının,
II. yönetimde demokratik uygulamaların görüldüğünün,
III. hükümdarın görüşlerinin ve isteklerinin sorgulanabildiğinin

durumlarından hangilerinin bir göstergesidir?

Soru 5

I. Din
II. Askerlik
III. Sosyal hayat
IV. Sanat

Orta Asya Türk devletlerinde yukarıdaki alanlardan hangilerinde zamanla daha fazla değişiklik meydana gelmiştir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir?

Soru 7

İslamiyet öncesi Türk tarihinde aşağıdaki dinî inançlardan hangisine daha az rastlanır?

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türk hükümdarının görevlerinden biri değildir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili özellikler arasında yer almaz?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kurultaya katılma hakkı olan toygunlar içerisinde yer almaz?

Soru 11

I. Uygur
II. Hun
III. Köktürk

Yukarıdaki devletlerden hangilerinde yazılı hukuk kuralları kullanılmıştır?

Soru 12

I. Kurultayda son sözün kağana ait olması
II. Boy beylerinin kurultaya halkı temsilen katılması
III. Kurultayın kağanın istek ve görüşlerini reddedebilmesi

Yukarıdakilerden hangileri kurultayda demokratik uygulamalara yer verildiğinin bir göstergesidir?

Soru 13

I. Türgişler
II. Uygurlar
III. Kırgızlar 

Yukarıdakilerden hangileri Emevîlerin Orta Asya’ya girmelerini engellemek için mücadele etmişlerdir?

Soru 14

I. Yazının yaygın olarak kullanılmaması
II. Nesilden nesile aktarılan önemli destanların oluşturulması
III. Kurganların dışında günlük yaşamla ilgili kaynaklara az rastlanılması

Yukarıdaki durumlardan hangilerinin Orta Asya Türk devletleri ile ilgili bilgilerin sınırlı kalmasına yol açtığı söylenebilir?