İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 7
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Dört tekerlekli araba kullanan ve Orta Asya’da demiri ilk kez kullanmış olan Türk kültür merkezidir?

Soru 2

Türk tarihinde Orta Asya'daki Türk boyla­rını ilk kez bir siyasi çatı altında toplayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Türkler ve Çinliler arasında askeri,ticari ve sosyal ilişkiler kültürel etkileşimi beraberinde getirmiştir.

Buna göre;

I. mimari,
II.dil ve edebiyat,
III.hayvancılık

alanlarının hangilerinde Türkler Çin kültüründen etkilenmişlerdir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde kurulan Türk devletlerinden biri değildir?

Soru 5

Çinlileri yaptıkları akınlarla zor durumda bı­rakan ve onlara Çin Seddi'ni yaptıran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Orta Asya Türk devletlerinde boy, siyasi hayatın en küçük birimiydi.

Aşağıdakilerden hangisi boyların bir araya gelmesi ile meydan gelmiştir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi atı ilk kez savaş aracı olarak kullanan ve Üzengiyi ilk kez kullanan Türk topluluğudur?

Soru 8

I. Tarımsal faaliyet 
II. Ticaret 
III.Şehircilik 

Yukarıdakilerden hangileri Uygurların yerleşik yaşama geçmesinin sonuçları arasında gösterilebilir?

Soru 9

Orta Asya Türk devletlerinde görülen,

I. hatunun yönetimde söz hakkının olması,
II.hükümdarın yetkilerinin sınırsız olmasıi
III.kurultaya tüm boy beylerinin katılması

durumlarından hangileri siyasi hayatta demokratik özelliklerin varlığını kanıtlar?

Soru 10

Hun hükümdarı Balamir`in başlatmış olduğu kavimler göçünün birçok sonucu olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?

Soru 11

I. Balbal 
II. Kam 
III. Sav 

Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet öncesi Türklerde din ve inanç sistemi ile ilgili kavramlardan biri olduğu söylenemez?

Soru 12

Aşağıdaki verilenlerden hangisi İslamiyet öncesi Türk topluluklarının dini yapısı ile ilgili değildir?

Soru 13

I. Köktürk devletinin en parlak dönemi yaşatan ve Avarlara son veren hükümdar kimdir?

Soru 14

I. Ülke hanedanın ortak malıdır. 
II. Önemli devlet sorunları Kurultay'da görü­şülür. 
III. Devlet törelere göre yönetilir. 
IV. Kağana yetkiyi Kurultay verir.
 
Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet öncesi Türk devletlerinin özelliklerinden biri olduğu söylenemez?

Soru 15

-Dış baskılar
-Otlak ve mera azlığı
-Hayvan hastalıkları
-Boylar arası mücadeleler

İslamiyet öncesi Türk topluluklarının yukarıda verilen göç sebepleri aşağıdaki alanlarla eşleştirildiğinde hangisiyle bir ilişki kurulamaz?

Soru 16

Aşağıda İslamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgili terimler ve anlamları eşleştirilmiştir, eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 17

I. Avrupa Hunları 
II. Göktürkler 
III. Uygurlar Asya Hunları 

Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin kendilerine ait yazılı belgelerinin bulunduğu söylenebilir?

Soru 18

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde,

I. hanedan yönetiminin görülmesi,
II. milli benliğin korunmasına önem verilmesi,
III. taht kavgalarının yaşanması

durumlarından hangileri egemenlik anlayışıyla ilgilidir?