İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Testi 8
Soru 1

İslamiyet öncesi Türk devletlerinden olan Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

Aşağıdakilerden hangisi yerleşik hayata geçtiklerinin bir kanıtı olamaz?

Soru 2

I. Peçenekler 
II. Hunlar 
III. Kartuklar 
IV. Kırgızlar 

Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da egemenlik kurduğu söylenebilir?

Soru 3

I. Küt inancı
II. Bozkır iklimi
III.Çadır kültürü

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türklerde ekonominin temelinin hayvancılık olmasında etkilidir?

Soru 4

I.Ölenlerin ardından at ve koyun kesilmesi
II.Ölülerin eşyalarıyla birlikte gömülmesi
III.Cenaze törenlerinin düzenlenmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri İslamiyet öncesi Türk topluluklarında ahiret anlayışının olduğunun kanıtıdır?

Soru 5

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, danışma meclisi olan Kurultayın (Kengeş) üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 6

Türk tarihinde istanbul'u ilk kez kuşatan ve Avrupalılar tarafından "Juan Juan" olarak isimlendirilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Hunların yaşadığı bölgelerde yapılan kazılarda, keçe işlemeler, tunç aynalar, gümüş tabakalar, at koşum takımları ve cam boncuklar bulunmuştur.

Bu bilgilere göre Hunlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 8

I. Alper Tunga
II. Manas destanı
III. Şan kızı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Kırgızlara ait destanlardandır?

Soru 9

Türk tarihini inceleyen bir araştırmacı, çok sayıda devlet ve millete ait tarihi bilgilere de sahip olmak zorunda kalmaktadır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin temel sonucu olduğu savunulabilir?

Soru 10

Bir hükümdar düşünün Avrupa Hun devletine en parlak dönemi yaşatmış, Bir hükümdar düşünün Bizans`a seferler yapmış yaptığı seferler sonucunda Bizansla  Margos ve Anatolyus antlaşmalarını imzalamış.

Yukarıda bahsedilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinin, Türklerin geniş alanlara yayılmalarında ya da farklı topluluklar üzerinde hâkimiyet kurmalarında etkili olduğu savunulamaz?

Soru 12

I. Yaşadıkları döneme Hazar Barış Çağı denirdi
II. Ordularına Ücretli askerler almışlardır
III. Manihaizm dinini benimsediler

Yukarıda Hazarlar hakkında verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Soru 13

İslamiyet öncesi Türk topluluklarında hükümdara verilen unvanlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 14

I.  Karahanlıların temelini oluşturmaktadırlar
II.  Moğollara itaat etmiş ilk Müslüman-Türk boydur
III. Talas savaşından sonra Müslüman olmuşlardır

Yukarıdakileri özellikleri verilen boy yada devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

İslamiyet öncesi Türk devletlerinin aşağıdaki alanlardan hangisinde dünya kültür ve uygarlığını daha çok etkilediği söylenebilir?