Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 2
Soru 1

Amasya Genelgesi'nde "Sivas'ta ulusal bir kongre toplanması kararının ulusal bir sır olarak tutulması ve kongreye katılacak delegelerin kimliklerinin gizlenmesi" istenmiştir.

Uyulması istenen bu önlemlere neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM Dönemi’ne ait bir faaliyet değildir?

Soru 3

Atatürk'te Türk Milletini bir araya getirip mücadele etme ve devlet yapısını yenileme düşüncesini gerçekleştirme azminin gelişmesine aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

Soru 4

Mustafa Kemal; yeni açılacak meclisin bir kurucu meclis olması gerektiğini düşünüyordu. Ancak bazı milletvekilleri bu düşünceye karşı çıkarak hükümetin de geçici bir süre için seçilmesini istemişlerdi. Bu üyelere göre savaş kazanıldığında meclisin görevi de sona ermeliydi.

Bu milletvekillerinin aşağıdakilerden hangisine karşı oldukları söylenemez?

Soru 5

Kuvayımilliye, millî müfreze, milis ve çete terimleri; Kurtuluş Savaşı’nın başlarında işgalci kuvvetlere karşı yurdun farklı yerlerinde halkın oluşturduğu birlikler için kullanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu birliklerin özelliklerinden biri değildir?

Soru 6

I. Mondros Ateşkes Antlaşması
II. İzmir’in işgal edilmesi
III. Azınlıkların faaliyetleri

Yukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nin toplanma amaçlarından biri olarak gösterilemez?

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan millî cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?

Soru 9

BMM’nin kabul ettiği ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi bölgesel olmasına rağmen aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongre niteliği kazanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi'nin aldığı ulusal nitelikli kararlardan biri değildir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı tedbirlerden birisi değildir?

Soru 12

Amasya Genelgesi'nde yer alan "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ifadesinden aşağıdaki hangi yargıya ulaşılabilir?

Soru 13

Birinci TBMM’ye karşı çıkan isyanlardan hangisi doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılmıştır?

Soru 14

Erzurum Kongresi'nde alınan "Mebuslar Meclisinin derhal toplanmasına ve hükümet çalışmalarının Meclisin denetimine konulmasına çalışılacaktır." kararının aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 15

Azınlıklara siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazlar verilmemesini öngören bir hüküm aşağıdakilerin hangisinde yer almamıştır?

Soru 16

Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile "millet egemenlik" ilkesinden söz edilmiştir?