Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 3
Soru 1

Aşağıda verilen Millî Mücadele Dönemi’ne ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2

Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi ulusal bağımsızlığın kayıtsız-şartsız gerçekleştirilmesi amacına yöneliktir?

Soru 3

Kuvayımilliye’nin Millî Mücadele Dönemi’nde sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 4

Amasya Genelgesi'nde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Soru 5

Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından onaylanan Misakımillî’de; “Her devlet gibi bizim de tam bağımsızlığa ve serbestliğe ihtiyacımız vardır. Bu yaşamamızın ve geleceğimizin esasıdır, bu nedenle siyasi, adli ve mali gelişmemizi önleyecek sınırlamalara karşıyız. ” denilmiştir.

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

Soru 6

Millî Mücâdele döneminde;

I. İngiliz ve Amerikan mandasının istenmesi 
II. İşgâllerin mitinglerle protesto edilmesi 
III. Kongrelerin toplanması 

faaliyetlerinden hangileri, Türk ulusunun başka ulusların yönetimi altına girmek istemediğini gösterir?

Soru 7

Amasya genelgesinde alınan bazı kararlar şunlardır;

I. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
II. Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacaktır
III. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır
IV. Kongreye katılacak delegelerin hemen yola çıkması gerekmektedir.

Buna göre Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ve dayanağını belirten genelge maddeleri aşağıdakilerden hangileridir?

Soru 8

Sivas Kongresi'nde üye sayısı arttırılan Temsil Kurulu'nun bütün Anadolu'da etkili olabilmesi, kongrede alınan kararlardan hangisiyle ilgilidir?

Soru 9

Aşağıda verilen Millî Mücadele Dönemi’ne ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10

Sivas'ta milli bir kongrenin toplanması kararı aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

Soru 11

Birinci TBMM'de kabul edilen aşağıdaki kararlardan hangisinde, meclisin bağımsız hareket edeceği açıkça belirtilmiştir?

Soru 12

Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında aşağıdaki yetkilerden hangisine sahip değildir?

Soru 13

Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne Erzurum milletvekili olarak seçilen Mustafa Kemal İstanbul'a gitmemiştir. Buna rağmen meclis üyelerinden kendisini başkan seçmelerini istemiştir.

Mustafa Kemal'in katılmayacağı bir meclise başkan seçilmek istemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

I. İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından işgali
II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması
III. Amasya Görüşmesi
IV. Misakımillî’nin kabulü

Yukarıda verilen gelişmelerin kronojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

Mustafa Kemal, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir. 

Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?

Soru 16

Mustafa Kemal’in Millî Mücadele yıllarında “Millî irade” kavramını kullanmaya özen göstermesi ve TBMM’nin “Hâkimiyet Milletindir.” ilkesiyle hareket etmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?