Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi 5
Soru 1

"Temsil Kurulu, yurdun bütününü temsil eder." kararı, aşağıdakilerden hangisinde kabul edilmiştir?

Soru 2

Erzurum Kongresi'nin yapılması kararını aşağıdaki cemiyetlerden hangisi vermiştir?

Soru 3

Anayasaya göre milletvekilleri TBMM'de sadece seçildikleri illeri değil milletin tümünü temsil ederler.

Bu durum, TBMM'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir?

Soru 4

İtilaf Devletleri, Mebuslar Meclisi'nin toplanması için yapılan seçimleri ve meclisin açılmasını engellemediler.

İtilaf Devletleri'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 5

Kasım 1918 ile Ekim 1920 tarihleri arasında millî kurtuluş amacına yönelik çok sayıda kongre düzenlendi. Bu kongreler, çoğu Batı Anadolu’da olmak üzere Doğu Anadolu’da ve Trakya’da gerçekleştirildi.

Bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ortaya çıkan millî cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920’de yayınlanan Misâk-ı Millî’de yer almamıştır

Soru 8

Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi Kurtuluş Savaşı'nın demokratik ilkeler dahilinde yürütülmesini en iyi şekilde açıklar?

Soru 9

Sivas Kongresi'nde seçilen Temsilciler Kurulu'nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

Soru 10

I. İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından işgali
II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması
III. Amasya Görüşmesi
IV. Misakımillî’nin kabulü

Yukarıda verilen gelişmelerin kronolojik açıdan doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Ankara’nın Millî Mücâdele’de merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır

Soru 12

İtilaf devletleri, Londra Konferansında olduğu gibi Lozan Konferansına da hem Osmanlı Devletini hem de TBMM’yi çağırmıştır.

İtilaf devletlerinin bu tutumunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?