Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Testi
Soru 1

Sakarya Savaşı sonunda;

I. Fransa
II. Ukrayna
III. Kafkas Cumhuriyetleri

devletlerinden hangileri TBMM Hükümeti'ni tanımışlardır?

Soru 2

İsmet Paşa'nın generallik rütbesini almasında aşağıdaki hangi savaşın kazanılması etkili olmuştur? 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Kars Antlaşması'nın özellikleri arasında gösterilemez?

Soru 4

TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında yapılan Moskova Antlaşması ile "iki taraftan bi­rinin kabul etmediği bir belgeyi diğeri de kabul etmeyecektir" kararı alınmıştır.

Bu durum, aşağıdaki antlaşmalardan hangi­sinin Rusya tarafından tanınmadığını ortaya koymaktadır?

Soru 5

I. Edirne 
II. Kırklareli 
III. Hatay 

Yukarıdai illerden hangileri, her hangi bir savaş yapılmadan barış yoluyla Türkiye topraklarına katılmıştır?  

Soru 6

I. Musul,
II. Hatay,
III. Boğazlar

Yukarıdaki sorunlardan hangileri, Lozan Antlaşması'nda Misak-ı Milliye göre çözümlenememiştir?

Soru 7

I. Büyük Taarruz
ll. Sakarya
lll. Gediz

Yukarıdaki savaşlardan hangileri Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasına zemin hazırlamıştır?

Soru 8

I. Tekalif-i Milliye Kanunlarının çıkarılması
II. Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisinin verilmesi
III. Genel seferberlik ilan edilmesi

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki savaşlar­dan hangilerinin kazanılmasında rol oyna­mıştır?

Soru 9

Lozan Barış Görüşmelerinde aşağıdaki konulardan hangisinde Misak-ı Milli Kararları ile paralel bir karar alındığı söylenebilir?

Soru 10

I. İki hükümeti birbirine düşürerek bundan yararlanmak
II. İki hükümet arasında anlaşma sağlamak
III. TBMM Hükümeti'nin tanınmasını sağlamak

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri İtilaf Devletleri'nin TBMM Hükümeti ile Osmanlı Hükümeti'ni birlikte Londra Konferansına çağırmalarının amaçları arasında gösterilebilir?

Soru 11

Lozan Antlaşması'nı Türkiye adına imzala­yan heyetin başkanı aşağıdakilerden hangi­sidir? 

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin Lozan Konferansı'na Osmanlı Hükümeti'nin katıl­ masını önlemek amacı ile gerçekleştirdiği bir inkılaptır?  

Soru 13

Osmanlı Hükümeti'nin Lozan Konferansı'na davet edilmesi aşağıdaki inkılaplardan han­ gisinin yapılmasında etkili olmuştur?  

Soru 14

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi TBMM'nin kurduğu düzenli ordu birliklerinin başarılan sonucunda gerçekleşmemiştir?

Soru 15

Mustafa Kemal Nutuk'ta ülkenin içinde bulunduğu durumu şöyle ifade etmektedir; "Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta dağılmış, şartlan ağır bir ateşkes antlaşması imzalanmıştır. Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet, yorgun ve fakir bir durumda milleti ve memleketi I. Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlardır." 

Bu duruma göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz

Soru 16

Mudanya Ateşkes Antlaşması ile boğazlar ve İstanbul aşağıdakilerden hangisinin yö­netimine bırakılmıştır?  

Soru 17

I. Boğazların yönetimi TBMM  Hükümeti'ne verilecek
II. Yunan birlikleri Doğu Trakya'dan çekilecek
III. İstanbul, TBMM  Hükümeti'nin yönetimine bırakılacak

Yukarıdaki kararlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

Soru 18

I.  Sovyet Rusya
II.  Bulgaristan
III. Yunanistan

Yukarıdaki devletlerden hangileri Lozan konferansına sadece "Boğazlar" konusunda katılmıştır?