Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Testi 2
Soru 1

TBMM Hükümeti hukuksal alanda İlk olarak Londra Konferansı'nda;

I. İtilaf Devletleri
II. İstanbul Hükümeti
III. Afganistan

hangileri tarafından tanınmıştır?  

Soru 2

Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı;

I. Yunanistan
II. İngiltere
III. Osmanlı Hükümeti
IV. TBMM Hükümeti

devletlerinden hangilerinin imzaladığı söy­lenebilir?  

Soru 3

Düzenli Ordu'nun kurulmasında; 

I. Kuva-yi Milliye birliklerinin İşgaller karşısında etkisiz kalması 
II. Gediz Muharebesi yenilgisi 
III. TBMM'ye karşı ayaklanmaların bastırılması 

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın sonuçlarından biridir?  

Soru 5

Lozan Konferansı 20 Kasım 1923'te başladı. Ancak ilk konferans bir karar alınmadan dağıldı.

İlk konferansta bir sonuç alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Moskova Antlaşması ile;

I. Çarlık Rusya
II. Osmanlı Devleti
III. Ermenistan
IV. Gürcistan

hangileri arasında daha önce imzalan ant­laşmaların geçersiz olduğu kabul edilmiş­tir?  

Soru 7

I. Kapitülasyonların kaldırılması
II. Türkiye'nin tam bağımsız bir devlet olarak tanınması

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile sağlanmıştır?

Soru 8

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Milli Mücadelenin Muharebeler Dönemi'nde gerçekleşmemiştir?

Soru 9

Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Kon­feransında tam bir çözüme kavuşturula­mamış çözümü sonraya bırakılmıştır?  

Soru 10

I. Aslıhanlar- Dumlupınar Savaşları
II. Kütahya- Eskişehir Savaşları
III. Sakarya Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangileri Başkomutanlık Kanunu'nun çıkmasından sonra gerçekleşmiştir?

Soru 11

I. Sovyet Rusya
II. Fransa
III. Ermenistan
IV. Yunanistan

Türk Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM Hü­kümeti ile yukarıdaki devletlerden hangileri arasında ikili antlaşmalar imzalanmıştır?

Soru 12

I. Kütahya - Eskişehir Savaşı 
II. Sakarya Savaşı 
III. Mudanya Mütarekesi 

Kurtuluş Savaşı yıllarında yukarıdaki gelişmelerin hangilerinden sonra İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır?

Soru 13

I. Ankara Antlaşması
II. Moskova Antlaşması
III. Lozan Antlaşması
IV. Mudanya Ateşkes Antlaşması
V. Sevr Antlaşması

Yukarıdakilerden hangisinde "Boğazlar" ile il­gili bir karar yer almamıştır?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması ile sağlanan gelişmeler arasında gösterile­mez?  

Soru 15

I. TBMM, Gümrü, Moskova ve Ankara ant­laşmaları ile ilk kez aşağıdaki devletlerden hangileri tarafından tanınmıştır?  

Soru 16

I. I.İnönü Savaşı
II. Sakarya Savaşı
III. Büyük Taarruz

Yukarıdaki savaşların sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?  

Soru 17

I. Türkiye - Suriye sınırı
II. Türkiye - İran sınırı
III. Türkiye - Irak sınırı

Lozan Konferansı'nda yukarıdakilerden hangileri Türkiye ile Fransa arasında sorun olmuştur?

Soru 18

Aşağıdaki bölgelerin hangisinde Kurtuluş Savaşı sırasında taviz verilmemiştir?