Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Testi 3
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM'nin oluşturduğu düzenli ordu ile Yunanlar arasında meydana gelen bir savaş değildir?  

Soru 2

Ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında doğu sınırımızın belirlenmesinde; 

I. Gümrü Antlaşması 
II. Kars Antlaşması 
III. Moskova Antlaşması 

verilen antlaşmalardan hangileri etkili olmuştur?

Soru 3

I. TBMM'de bir takım tartışmaların yaşanması
II. Tekalif-i Milliye yasasının çıkarılması
III. Ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi

Yukarıdaki gelişmelerin yaşanmasına neden savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Lozan Antlaşmasında;

-   Boğazların iki yakasının askerden arındırıl­ması
-   Boğazların yönetiminin bir komisyona bıra­kılması kararının kabul edilmesi

aşağıdakilerden hangisine ters düşmektedir?

Soru 5

Türk - Yunan mücadelesi sırasında İtilaf Devletleri'nin zaman zaman bazı ateşkes önerilerinde bulunmaları ile;

I. Yunanistan'a zaman kazandırmak
II. Sevr Antlaşması'nı değiştirerek kabul ettirmek
III. TBMM Hükümeti'ni tanımak 

hangilerine ulaşmayı amaçlamışlardır?  

Soru 6

Lozan Barış Antlaşması'na TBMM Hükümeti ile İstanbul Hükümeti'nin birlikte çağrılması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasına yol açmıştır?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti'nin düzenli orduyu güçlendirmek için yap­tığı çalışmalar arasında gösterilemez?

Soru 8

I. Gümrü Antlaşması 
II. Londra Konferansı 
III. Lozan Barış Antlaşması 

Sevr Barış Antlaşması yukarıdakilerden hangilerinde geçersiz sayılmıştır?

Soru 9

TBMM Hükümeti ilk askeri ve siyasi başarısını aşağıdakilerden hangisine karşı elde etmiştir?  

Soru 10

Lozan Antlaşması ile;

I. Karaağaç
II. Dedeağaç
III. Dimetokya

hangisi veya hangileri savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verilmiştir?  

Soru 11

I.İnönü Savaşı sonunda düzenlen Londra Konferansı'na Türk tarafı adına, 
 
I. İstanbul Hükümeti
II. Temsil Heyeti
III. TBMM Hükümeti 

otoritelerden hangileri katılmışlardır?
 

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Konferan­sı'nda Türkiye ile Yunanistan arasında so­run olmamıştır?

Soru 13

I. Gediz Taarruzu
ll. Kütahya- Eskişehir Savaşları
lll. Pozantı Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangileri düzenli ordunun kurulması çalışmalarını hızlandırmıştır?

Soru 14

Mudanya Ateşkes Antlaşması'na Yunanistan katılmamıştır. 

Aşağıda verilen devletlerden hangisi bu devlet adına görüşmelere katılmıştır?

Soru 15

I. Antep 
II. Afyon 
III. Adana 

Milli Mücadele döneminde, Büyük Taarruz'dan sonra kurtarılan şehirler arasında yukarıdakilerden hangileri yer alır?