Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi Testi 5
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ile TBMM Hükümeti İtilaf Devletleri tarafından ilk kez hukuksal olarak tanınmıştır?  

Soru 2

Mudanya Mütarekesi'nce İstanbul ve Boğazların denetimi TBMM'ye verildi ve mütarekeye Osmanlı Devleti davet edilmedi.

Bu duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 3

I. Güney cephesinin kapanması
II. Fransa'nın İngiltere'den ayrılması
III. Güney sınırımızın bugünkü şeklini alması

Yukarıdakilerden hangileri, Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile sağlanan ge­lişmeler arasında gösterilebilir?

Soru 4

Lozan Antlaşması'nda;

I. İstanbul
II. Batı Trakya
III. Doğu Anadolu

yörelerinden hangilerinde bulunan Türk ve Rum nüfusun mübadelesi kapsam dışında tutulmuştur?  

Soru 5

Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşen;

I İnönü,
II. Sakarya,
III. Büyük Taarruz

savaşlarından hangilerinin sonucunda TBMM ile Sovyet Rusya arasında ikili dostluk antlaşmaları imzalanmıştır?

Soru 6

Tekalif-i Milliye Yasasınıçıkarılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 7

Aşağıdaki illerden hangisinin Yunan işgali­ne uğradığı söylenebilir?  

Soru 8

I. Rodos ve On iki adanın Yunanistan'a verilmesi
II. Batum'un Gürcistan'a verilmesi
III. Azınlık haklarının belirlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşmasının kapsamında değildir?

Soru 9

I. I. İnönü Savaşı
ll. Kütahya-Eskişehir Savaşı
lll. Sakarya Savaşı
IV. Büyük Taarruz

Yukarıdaki savaşlardan hangileri Başkomutan Mustafa Kemal'in öncülüğünde gerçekleşmemiştir?

Soru 10

TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun Sakarya zaferinden sonra hemen taarruzda bulunmamasında,

I. Orduda siyasi çekişmeler olması
II. TBMM'ye karşı ayaklanmalar çıkması
lll. Ordunun eksikliklerinin giderilmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 11

I. Yabancı okullar
II. Nüfus Mübadelesi
III. Kapitülasyonlar

Yukarıdaki sorunlardan hangileri Lozan Konferansı'nda çözüme kavuşturulmasına rağmen daha sonra tekrar gündeme gelmiş­tir?

Soru 12

Yeni Türk devletinin siyasal yapısını düzen­lemek amacı ile gerçekleştirdiği ilk inkılap aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması'nıTBMM Hükümeti'ne sağladığı yararlar ara­ sında aşağıdakilerden hangisi gösterile­mez?  

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Savaşının sonuçları arasında gösterilemez?  

Soru 15

Kütahya - Eskişehir Muharebelerinin sonuç­ları arasında;

I. Tekalif-i Milliye Yasası'nın kabul edilmesi
II. Başkomutanlık Yasası'nın kabul edilmesi
III. İlk Anayasasının kabul edilmesi

gelişmelerden hangileri yer alır?

Soru 16

Lozan Konferansı'nda çözümlenen nüfus mübadelesi sorunu daha sonra Türkiye ile hangi devlet arasında sorun haline gelmiş­tir?