Mudanya Ateşkes ve Lozan Antlaşması Testi 3
Soru 1

Lozan Antlaşması’nda Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adalarının Yunanistan’a bırakılması kararı alınmış, Türkiye’nin bu duruma itiraz etmesi üzerine Türkiye’ye yakın olan adaların silahlandırılması yasaklanmıştır.

Bu kararın;

I. İki ülke arasında yeni sorunlar çıkmasını önleme,
II. İki ülke arasında deniz ticaretini geliştirme,
III. Türkiye’nin batı sınırlarının güvenliğini sağlama

durumlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 2

Yargı: “Bir devletin başkenti elden çıktığında o devletin hukuken yok olduğu söylenebilir.”

Mudanya Mütarekesi’nin aşağıdaki hükümlerinden hangisi bu yargıyı doğrular niteliktedir?

Soru 3

Lozan Konferansı’nda görüşülen;

I. Azınlıklar sorunu,
II. Kapitülasyonlar,
III. Ermeni yurdu meselesi,
IV. Nüfus mübadelesi

konularından hangileri için Mustafa Kemal, Misakımillî’ye ve bağımsızlık ilkesine ters düştüğünden taviz verilmemesini istemiştir?

Soru 4

Mudanya Ateşkes Antlaşması hangisinin başkanlığında imzalanmıştır?

Soru 5

Mudanya Ateşkes Antlaşması, askeri zaferlerin ardından kazanılan siyasal bir zafer olarak değerlendirilir.

Bu durumun oluşmasında;

I. İstanbul ve Boğazlar'm TBMM'ye bırakılması
II. Doğu Trakya'nın Yunanlılar tarafından boşaltılması
III.Doğu Trakya’da bulundurabileceğimiz asker sayısının 8000 ile sınırlandırılması

yargılarından hangileri etkilidir?

Soru 6

tilaf Devletleri ile TBMM Hükûmeti arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’na göre; Türklerle Yunanlılar arasındaki çatışmaya son verilecek,

İstanbul ve Boğazlar, Türk mülki idaresine teslim olunacaktır.

Bu kararlara göre Ateşkes hakkında;

I. Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhasını tamamlamıştır.
II. Esas barışın şartlarını belirlemiştir.
III. İtilaf Devletleri’nin, TBMM Hükûmetinin varlığını tanımasını sağlamıştır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

Soru 7

Lozan Antlaşması’nda alınan kararlardan bazıları şunlardır;

I. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır.
II. Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
III. Boğazların yönetimi bir komisyona bırakılmıştır.

Bunlardan hangileri Türkiye’nin ekonomik, siyasal ve hukuksal alanda bağımsız hareket etmesini sağlamıştır?

Soru 8

Lozan Barış Konferansı’na aşağıdaki devletlerden hangisi “gözlemci” sıfatıyla katılmıştır?

Soru 9

İsmet Paşa, Lozan Görüşmeleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada “Birçok konuda anlaştık. Bazı konularda fedakârlıklar yaptım fakat memleketin ekonomik esaretini reddettim.” demiştir.

İsmet Paşa bu sözleri ile;

I. Kapitülasyonlar,
II. Düyun-u Umûmiye İdaresi,
III. Boğazlar

sorunlarından hangilerinin olumlu yönde çözümlenmiş olduğunu ifade etmiştir?

Soru 10

Lozan Görüşmeleri sırasında, Lord Curzon’un “Mondros Ateşkesi’nden buraya gelinmiştir.” sözü üzerine, İsmet Paşa, “Biz buraya Mondros’tan değil, Mudanya Mütarekesi’nden geldik.” demiştir.

İsmet Paşa bu sözleriyle;

I. Türk tarafının galip devlet olarak konferansa katıldığı,
II. Lozan’a Osmanlı yönetiminin değil, yeni Türk devletinin katıldığı,
III. Askerî üstünlüğe dayalı olarak kazanımlar beklendiği

durumlarından hangilerini ifade etmiştir?

Soru 11

Mudanya Ateşkes Antlaşması TBMM Hükümeti’nin kazandığı siyasi bir zaferdir. Bu antlaşma ile “Türk’ün aziz vatanının paylaşılma tasarıları” sonuçsuz kalmıştır.

Buna göre, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile aşağıdaki antlaşmalardan hangisi geçerliliğini kaybetmiştir?

Soru 12

Mudanya Ateşkes Antlaşması ile;

-Yunan ordusu Doğu Trakya'yı on beş gün içerisinde boşaltacak,
-Barış antlaşmasının ardından İstanbul ve çevresi TBMM yönetimine bırakılacaktır.

Buna göre;

I. Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaştığı teyit edilmiştir,
II.  Osmanlı Devleti bu antlaşma ile yok sayılmıştır,
III. Saltanatın kaldırılması için uygun ortam oluşmuştur,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?