Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Testi 10
Soru 1

I. Tamamı Türk olan askerlerdir.
II. Atlı askeri birliklerdir ve maaş almazlar.
III. Sipahi, silahtar ve garipler gibi kısımlara ayrılırlar.
IV. Savaşta padişahı, sancakları ve hazineyi korurlar.

Yukarıdakilerden hangileri Tımarlı Sipahilerin özelliklerinden biri değildir?

Soru 2

Düyun-u Umumiye’nin yönetim kurulunda aşağıdaki devletlerden hangisi yer almamıştır?

Soru 3

Osmanlı Devleti askeri yapısında bulunan aşağıdaki birlikler ile görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 4

İstanbul Üniversitesi’nin temelini oluşturan Sahn-ı Seman Medreseleri hangi padişah döneminde kurulmuştur?

Soru 5

Osmanlı Devleti’nde;

I. Kılıç alayı düzenlemek
II. Çetr
III. Nevbet

Yukarıdakilerden hangileri hükümdarlık sembolleri olarak gösterilebilir?

Soru 6

I. Murat zamanında kurulan, yaya ve devşirme kökenli olup, Osmanlı Devlet i’nde Kapıkulu ordusunun en kalabalık grubu haline gelen askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahının yargı yetkilerinden biridir?

Soru 8

Osmanlı Devleti’nde görülen,

I. Bütün yetkilerin padişahın elinde olması
II. Yöneticilerin merkezden tayin edilmesi
III. Ülkenin eyaletlere bölünmesi

uygulamalarından hangileri merkezi yönetimi güçlendirmeye yöneliktir?

Soru 9

Osmanlı Lonca Teşkilatı’nın,

I. Kurallara uymayanları meslekten uzaklaştırmak
II. Kaliteli mal üretilmesini sağlamak
III. Fiyatları ve kar oranını belirlemek

görevlerinden hangileri hem tüketiciyi hem de üreticiyi koruma amacına yöneliktir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet i’nde üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla konulan bir vergidir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti döneminde yaşadığı söylenemez?

Soru 12

Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi vakıf yöneticilerine verilen isimdir?