Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Testi 6
Soru 1

Dünyada ilk olarak “Mikrop” teorisini ortaya atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun üyesi değildir?

Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde padişahın yetkilerinin kısıtlanması söz konusu değildir?

Soru 4

Osmanlı Devleti'nde sadrazamın görevi;

I. Büyük devlet memurlarını atama ve görevden alma
II. Seferde orduyu komuta etme
III. Fetvaverme
IV. Bütçe yapma

işlerinden hangilerini kapsar?

Soru 5

Osmanlı Devleti’nde, devleti yönetecek kişinin yönetim bilgi ve becerisine önem verilmiş, devlet yönetimine ilişkin deneyim kazanması için birtakım önlemler alınmıştır.

Bu politikaya,

I. Şehzadelere sancağa çıkma zorunluluğunun getirilmesi,
II. Ekberiyet ve erşediyet sisteminin kabul edilmesi,
III. Kafes usulünün benimsenmesi

uygulamalarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 6

Osmanlı tarihindeki ilk vakanüvis aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Coğrafyacı ve bibliyograftır. Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayan Cihannüma adlı esere sahiptir.

Yukarıda özelliği verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

I. Tımarlı Sipahiler
II. Cebeciler
III. Akıncılar

Osmanlı Ordusu’nun yukarıdaki bölümlerinden hangileri devletten maaş alan aylıklı askerlerdir?

Soru 9

Osmanlı Devleti’nde defterdar sayısının artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

Soru 10

Osmanlı Devleti’nde basılan ilk kağıt paranın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Kadının vermiş olduğu karara itiraz etmek isteyen biri hangi makama müraacat etmelidir?

Soru 12

Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi, yürütmede padişahı doğrudan temsil etmez?